­
English

Who goes electric? The anatomy of electric car ownership in Norway

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Erik Figenbaum, Lasse Fridstrøm, Askill H. Halse, Karen E. Hauge, Bjørn G. Johansen, Oddbjørn Raaum

År:

2021

Referanse:

Transportation Research Part D: Transport and Environment

vol 92, 102727

Sammendrag

Rapporten "Who goes electric? The anatomy of electric car ownership in Norway" er den første studien som utnytter koblete registerdata for biler og sosioøkonomiske forhold ved eierne i Norge. Detaljerte mikrodata gir en sjeldent god mulighet til å kartlegge etterspørselen etter biler, og hva som kjennetegner de som velger El-bil spesielt. Husholdskjennetegn som geografisk bosted, inntekt, formue, utdanning, alder, barn under 18 er sterke prediktorer for valg av bilportefølje. El-bileierskap er mer vanlig jo høyere inntekt, formue og utdanning husholdningen har. Utfra informasjon om lokalisering av bosted og arbeidsplass viser vi at husholdninger med arbeidsreiser med bompenger har langt større sannsynlighet for å velge el-bil, også når vi tar hensyn til andre husholdskjennetegn som påvirker valg av bil. Når vi sammenlikner el-bil-eiere over tid, fra 2012 til 2017, ser vi at "pionerene" var svært forskjellige fra andre bileiere, men de har blir likere andre eiere over tid. Effekten av El-bil-ekspansjon på CO2 utslipp er blant avhengig av hvorvidt el-biler erstatter eller kommer i tillegg til biler med fossil drivstoff. Når vi sammenlikner el-bilkjøpere med andre nybilkjøpere finner vi at de langt oftere beholder sin gamle bil, men igjen er forskjellen blitt mindre over tid. El-bilsalget i Norge skyldes i stor grad avgiftsfordeler, med momsfritaket som det viktigste. Dette fritak er svært ulikt fordelt mellom husholdninger og våre beregninger viser f.eks at 60 % av momsfritaket I 2017 gikk til fjerdedelen med høyes inntekt. Momsfritaket utgjorde omtrent 2000 kroner per voksen i den øverste inntektsdesilen, hvorav to tredjedeler kan tilskrives store elbiler som Tesla. Rapporten er den første fra prosjektet Driving towards the low-emission society, et samarbeid mellom TØI og Frischsenteret.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 267942
Frisch prosjekt: 3642 - Driving towards the low-emission society