­
English

Supported Employment eller «vanlig» oppfølging? Resultater fra et stort randomisert forsøk i NAV

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Berg, Helene, Karen E. Hauge, Simen Markussen, Tao Zhang

År:

2021

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag

Denne rapporten beskriver gjennomføringen av og resultatene fra et stort randomisert forsøk gjennomført i samarbeid mellom NAV, Proba og Frischsenteret, på oppdrag for Arbeids- og Sosialdepartementet. Forsøket pågikk fra 2014-2017, omfatter 3737 deltakere og foregikk i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oppland, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland. Målgruppen for forsøket var brukere hos NAV med nedsatt arbeidsevne, som hadde behov for formidlings- og oppfølgingsbistand for å komme i, eller beholde, ordinært arbeid og som normalt ville bli søkt inn på tiltakene «Arbeid med bistand» eller «Oppfølgingstiltaket». Forsøket gikk ut på at det ble trukket lodd om hvorvidt brukerne skulle delta på Arbeid med bistand/Oppfølging, som ville vært det normale, eller om de i stedet skulle delta på et nytt tiltak, «Supported Employment» (SE). Evalueringen sammenligner arbeidsmarkedsutfall for personer som har deltatt i SE med arbeidsmarkedsutfall for personer som har deltatt i de eksisterende tiltakene, og vil med andre ord kunne si noe om hvorvidt tiltaket SE ville innebære en kvalitetsforbedring av tilbudte tiltak. Litt over 1/3 av brukerne ble trukket til Supported Employment. Effekten av intervensjonen evalueres først og fremst ved bruk av registerdata som gir oss mulighet til å følge deltakerne i opptil 6 år, måned for måned, uten frafall. Evalueringen tyder på at forsøket er vellykket i den forstand at alt tyder på at trekningen har foregått uten manipulasjon og tiltaksdeltakelsen har vært i tråd med trekningen. Vi finner derimot ingen varige forskjeller mellom trekningsgruppene, hverken hva gjelder mottak av ytelser eller deltakelse i arbeidsmarkedet.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: Prosjekt 70203
Frisch prosjekt: 1330 - Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid