­
English

Bidrar medikalisering av ungdom til utstøtning fra skole og arbeidsliv?

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Markussen, Simen og Knut Røed

År:

2020

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 37(4), 219-237

Sammendrag

Det er økende tilstrømning til uføretrygd, særlig blant unge. Vi drøfter mulige årsaker til dette, og reiser spørsmål om vi har for lett for å ty til en sykdomsforståelse av de personlige utfordringene mange ungdommer møter. Vi studerer hvordan geografisk variasjon i sannsynligheten for å bli diagnostisert med et psykisk helseproblem samvarierer med ungdoms skoleresultater og senere suksess i arbeidslivet. Resultatene tyder på at stor grad av sykdomsorientering henger sammen med dårligere resultater i grunnskolen, lavere sannsynlighet for å fullføre videregående utdanning, høyere sannsynlighet for senere mottak av helserelatert trygdeytelse og lavere inntekt gjennom eget arbeid.

Nøkkelord:

Medikalisering, sykeliggjøring, psykiske lidelser, ungdomsproblemer

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via OE
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1735/ Pr.nr 60016/ S.nr 17/ 3012 ANN
Frisch prosjekt: 1377 - Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge