­
English

Kvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Drange, Nina og Øystein M. Hernæs

År:

2020

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag

I denne rapporten gir vi en deskriptiv beskrivelse av barn og unge som gis et tilbud på barnevernsinstitusjon. Del A beskriver kjennetegn ved institusjonspopulasjonen i dag, over tid, fordelt på målgruppe og sett opp mot andre grupper ungdommer I samme aldersgruppe. Institusjonspopulasjonen skiller seg I gjennomsnitt mye fra ungdommer uten kontakt med barnevernet, mens det er stor grad av overlapp med andre grupper i barnevernet og mellom målgrupper. Del B gir en oversikt over registrerte barnevernstiltak før og etter institusjonsopphold og gir en analyse av gruppemønstre I kjennetegn. Del C gir en kort beskrivelse av hva som kjennetegner barn som er gitt et tilbud i enetiltak fra 2017 og framover.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Bufdir
Oppdragsgivers prosjektnr.: 2018/51758-24 Arkivkode 040,3
Frisch prosjekt: 4821 - Barn, unge og familier i barnevernet- En longitudinell registerstudie