­
English

Helserelaterte ytelser og skjult arbeidsledighet – en diskusjon om mulige sammenhenger

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth

År:

2020

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 37(3), 201-215

Sammendrag

Norge har høy sysselsetting og lav ledighet. Samtidig er det en høy andel av befolkningen som mottar helserelaterte ytelser, noe som til en viss grad skjuler et ledighetsproblem. Basert på tidligere forskning diskuteres i denne artikkelen mulige forklaringer på den høye andelen med helserelaterte ytelser, samt mulige tiltak som kan redusere bruk av slike ytelser. For eksempel har reglene for å få dagpenger blitt innskrenket de siste tiårene, noe som har ført til en vridning fra ledighet til helserelaterte ytelser. En måte å redusere medikalisering og overforbruk av uføretrygd er å slakke på kravene til å få innvilget dagpenger.

Nøkkelord:

uføretrygd, dagpenger, sykeforsikring, økonomiske insentiv, helse

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns