­
English

Excess Churn in Integrated Labor Markets

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Knut Røed, Oddbjørn Raaum

År:

2020

Referanse:

Journal of Population Economics

Sammendrag

Fri bevegelse av arbeidskraft på tvers av landegrenser kan gi et viktig bidrag til at arbeidskraften flyter dit den har størst avkastning, og dermed gi opphav til velferdsgevinster både i avsender- og mottakerland. Men enkelte sider ved det europeiske arbeidsmarkedet kan også føre til ineffektiv migrasjon: Ettersom en jobb i et høyinntektsland også innebærer nokså umiddelbar inkludering i dette landets velferds- og sosiale inntektssikringsordninger kan det oppstå en situasjon der potensielle migranters reservasjonslønn i mottakerlandet ligger godt under arbeidskraftens alternativkostnad i hjemlandet. I en studie av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed vises det ved hjelp av en teoretisk modell hvordan dette kan tolkes som en eksternalitet, der arbeidsgivere og arbeidsinnvandrere i realiteten velter deler av lønnskostnadene over på velferdsstaten i mottakerlandet. Når rettighetene i mottakerlandets velferdsstat først er sikret vil migrantenes reservasjonslønn øke, slik at det oppstår et insentiv til å erstatte tidligere migranter med nye som er villige til å jobbe for en lavere lønn den første tiden. Dette kan føre til det forfatterne kaller «excess churn», eller ekstra gjennomtrekk, definert ved at virksomheter foretar oppsigelser og nyansettelser av lignende arbeidstakere omtrent samtidig, på en slik måte at (mange av) de oppsagte arbeidstakerne blir mottakere av dagpenger. I en påfølgende empirisk analyse studeres så omfanget av excess churn i det norske arbeidsmarkedet. Et hovedfunn er at det er en tendens til høyere grad av excess churn i virksomheter med mange ansatte fra Øst-Europa.

Nøkkelord:

Churning, Integrated labor markets, Social dumping, EU enlargement

JEL:

F22, D62, E24

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227072
Frisch prosjekt: 1182 - Europa i endring

Oppdragsgiver: NORFACE via UiO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 462-14-082
Frisch prosjekt: 1223 - Globalisation, Institutions and the Welfare State

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1214 Opsahl
Frisch prosjekt: 1370 - Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet