­
English

Fathers of children conceived using ART have higher cognitive ability scores than fathers of naturally conceived children

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Ole Røgeberg and Vegard Skirbekk

År:

2020

Referanse:

Human reproduction

vol 35(6), 1461-1468

Sammendrag

Medisinske fremskritt og en befolkning som utsetter det å få barn til de er eldre har begge bidratt til at en stadig økende andel av norske barn unnfanges ved hjelp av assistert befruktningsteknologi (ART). I hvilken grad langtidsutfall for barn unnfanget ved hjelp av ART skiller seg fra det man ville forventet hvis de hadde blitt naturlig unnfanget er et pågående forskningsspørsmål. For å undersøke dette empirisk er det nødvendig å finne en relevant kontrollgruppe som kan representere utfallene ART-barna “ville ha hatt” dersom de var unnfanget naturlig. Forskere har for eksempel sammenlignet kognitive evner til ARTbarn med evnene til andre barn av samme alder. I et samarbeide med Vegard Skirbekk ved Folkehelseinstituttet har Bernt Bratsberg og Ole Røgeberg vist at en slik analyse kan være krevende. Det viser seg at ART-barn har fedre med betydelig høyere kognitive evner i snitt, målt ved militærets evnetest, enn ikke-ART barn. Siden kognitivt evnenivå har en arvelig komponent betyr dette at barnas utfall ville forventes å avvike fra den andre gruppen barn uavhengig av befruktningsprosessen de opplevde.

Forskjellen i evnenivå mellom fedre av ART og ikke-ART barn skyldes i noen grad at menn med høyere skår utsetter farskap mer enn andre. I en analyse som tar hensyn til dette blir den gjennomsnittlige forskjellen mellom fedre til ART og ikke-ART barn nesten borte. Dette betyr allikevel ikke at vi kan anslå betydningen av ART-behandling på kognitive utfall ved å sammenligne barn med fedre på samme alder: Selv om fedre til ART og ikke-ART barn er så godt som like i snitt når man ser alle familiene under ett, så har yngre fedre til ART-barn tydelig lavere skår enn yngre fedre til ikke-ART barn, mens det motsatte er tilfelle ved høyere alder.

Nøkkelord:

cognitive ability /, assisted reproductive technologies /, selectivity /, fathers /, ages at parenthood

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering