­
English

Gråsoner i arbeidsmarkedet og størrelsen på arbeidskraftreserven

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2020

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag

Vi studerer hvordan sammensetningen av gruppen ikke-sysselsatte i Norge har endret seg over tid, og analyserer størrelsen på en eventuell ubenyttet arbeidskraftreserve. Et hovedfunn er at gruppen ikke-sysselsatte i stadig større grad er sammensatt av personer som har stått lenge utenfor arbeidsmarkedet eller som aldri har vært i arbeid. Vi ser tendenser til en forsterket todeling av arbeidsmarkedet, der tilbøyeligheten til å «falle ut» er ganske stabil, men der det blir stadig vanskeligere å komme inn (igjen). Særlig blant unge norskfødte ser vi også en dreining i retning av at registrerte arbeidsledige utgjør en stadig mindre andel av gruppen ikke-sysselsatte, mens personer med nedsatt arbeidsevne utgjør en økende andel. Gruppen ikke-sysselsatte utgjør likevel en betydelig arbeidskraftreserve, langt ut over det som fanges opp i arbeidsledighetsstatistikken. Med unntak for dem som mottar varig uføretrygd finner vi at jobbsjansene til alle grupper ikke-sysselsatte er sterkt påvirket av lokal arbeidskraftetterspørsel.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementett
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD1735
Frisch prosjekt: 1376 - Gråsonen mellom ledighet og uførhet

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: Prosjekt 70310, sak 19/2811, ref ASD1147
Frisch prosjekt: 1771 - Arbeidskraftreserven-utredning for Sysselsettingsutvalget