­
English

Immigration and the Tower of Babel: Using language barriers to identify individual labor market effects of immigration

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hoen, Maria Forthun

År:

2020

Referanse:

Labour Economics

Vol 65

Sammendrag

Artikkelen benytter yrkers ulike krav til norskferdigheter som kilde til variasjon i innvandring for å identifisere effekten på innfødtes inntekt og arbeid. Yrkesspesifikke språkkrav er et nytt instrument i litteraturen og gir variasjon i innvandringseksponering som ikke er korrelert med etterspørselen etter arbeidskraft (kontrollert for en rekke individ- og yrkeskjennetegn). Innvandringsvariasjon over tid kommer fra den store bølgen av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa etter utvidelsene av EU i 2004 og 2007. Ved å sammenlikne arbeidere i yrker med ulik grad av innvandring, finner jeg at ett prosentpoengs økning i andelen Øst-Europeiske innvandrere i et yrker førte til 0.75 prosent lavere arbeidsinntekt. Videre finner jeg signifikant negativ effekt på sysselsetting og arbeidstid og positiv effekt på oppgradering av språkkrav ved yrkesbytte, men ingen effekt på andre former for mobilitet. Spesielt finner jeg at unge arbeidere tapte i form av lønn og eldre i form av arbeid. Resultatene er svært robuste.

Nøkkelord:

ImmigrationEarningsEmploymentLanguage requirements

JEL:

F22 J24 J31

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Oppdragsgiver: NFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227072
Frisch prosjekt: 1182 - Europa i endring

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient