­
English

Birth Order and Voter Turnout

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam, Karl-Oskar Lindgren, Richard Öhrvall, Sven Oskarsson and Oddbjørn Raaum

År:

2020

Referanse:

British Journal of Political Science

1-8

Sammendrag

Forskningen har vist at barns familiemiljø har stor betydning for politisk deltakelse i voksen alder. Tidligere studier har imidlertid oversett at barn i samme familie har forskjellige opplevelser avhengig av fødselsrekkefølge. For eksempel, mens førstefødte i sine første leveår ikke må konkurrere om foreldrenes oppmerksomhet og ressurser, fødes deres yngre søsken inn i potensiell rivalisering. Sammen med Christopher Dawes (New York University), Karl-Oskar Lindgren (Uppsala universitet), Sven Oskarsson (Uppsala universitet) og Richard Öhrvall (Linköping universitet), har Bernt Bratsberg, Andreas Kotsadam og Oddbjørn Raaum undersøkt forskjeller i valgdeltakelse etter fødselsrekkefølge. Studien bygger i første rekke på populasjonsdekkende registerdata fra Norge og Sverige, som muliggjør presise estimater basert på forskjeller mellom søsken med samme mor. Funnene viser konsekvent at høyere fødselsrekkefølge innebærer lavere valgdeltagelse, og at sammenhengen er sterkere i valg med lav valgdeltakelse. Sammenhengen mellom fødselsrekkefølge og valgdeltagelse viser seg også i data fra fire andre ikke-nordiske land. Funnene tyder også på at fødselsordenseffekten delvis skyldes forskjeller i sosioøkonomiske kjennetegn (som utdanning) og holdninger etter fødselsrekkefølge.

Nøkkelord:

voter turnout; birth order; political socialization; family size

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227072
Frisch prosjekt: 1182 - Europa i endring