­
English

Effektivitets- og produktivitetsanalyse av norske tingretter

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Førsund, Finn R. og Sverre A.C. Kittelsen

År:

2019

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag

Domstolkommisjonen ga i juli 2018 Frischsenteret i oppdrag å gjennomføre en «Effektivitetsanalyse av de norske domstolene». Kommisjonen var særlig interessert i produktivitetsendringen over tid. De ønsket også å få analysert samdrifts- og skalafordeler, dvs strukturen i sammenhengen mellom ressursbruk og tjenesteproduksjonen, og ikke de enkelte tingrettenes effektivitet og produktivitet.

Finn Førsund og Sverre Kittelsen gjennomførte arbeidet ved hjelp av datainnhyllingsmetoden DEA. Metoden sammenligner de enkelte domstolene opp mot de som får størst tjenesteproduksjon ut av ressursene (beste praksis), og resultatene gis statistisk utsagnskraft ved bruk av «bootstrapping». Data for 62 tingretter i 10 år er gjort tilgjengelig fra Domstolsadministrasjonen gjennom Domstolkommisjonens sekretariat. Ressursbruken er målt som bemanning av hhv dommere og andre saksbehandlere, mens tjenesteproduksjonen er aggregert til 4 sakstyper. "Tvistesaker", "Meddomssaker" og "Enedomssaker" er vektet etter resultatene av en regresjonsmodell for timebruk basert på antall sakkyndige, tolker, parter og vitner, mens "Andre saker" er vektet etter ressurskartleggingen fra 2007.

Resultatene viser en gjennomsnittlig faktoreffektivitet på ca. 81% mens skalaeffektiviteten i snitt er ca. 92%. Det er særlig en del tingretter med mindre enn 15 stillinger som er lite skalaeffektive og som derfor har lav produktivitet fordi de er for små til å utnytte stordriftsfordeler. Det er likevel også noen små tingretter med høy produktivitet.Resultatene tyder på uutnyttede stordriftsfordeler blant de minste enhetene, men ingen skalafordeler utover middels store tingretter. Produktivitetsforbedringen gjennom de 10 årene 2009-2018 er estimert til ca. 15% (median), men med betydelig variasjon mellom tingrettene. Igjen er det en del av de minste enhetene som viser svakest utvikling over tid, selv om enkelte små også har hatt høy produktivitetsvekst.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Domstolkommisjonen (JD)
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2721 - Effektivitetsanalyse av de norske domstolene

ISBN:

978-82-7988-275-6

Finansiering:

Domstolkommisjonen