­
English

Local Labor Demand and Participation in Social Insurance Programs

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Andersen, Asbjørn Goul, Simen Markussen, Knut Røed

År:

2019

Referanse:

Labour Economics

vol 61

Sammendrag

Er det egentlig et klart og veldefinert skille mellom arbeidsledighet og uførhet som årsak til at man ikke er i arbeid? I et prosjekt for Arbeids- og sosialdepartementet har Asbjørn Goul Andersen, Simen Markussen, og Knut Røed undersøkt hvor følsom bruken av helserelaterte stønader er for etterspørsel etter arbeidskraft i det lokale arbeidsmarkedet der man bor. For å identifisere effekten av etterspørselsforholdene i arbeidsmarkedet benyttes det en såkalt shift-share instrumentvariabel metode. I praksis innebærer dette at det tas utgangspunkt i hvordan endringer i den nasjonale næringsstrukturen påvirker lokale arbeidsmarkeder avhengig av de ulike næringenes initiale betydning for den lokale sysselsettingen. Et hovedfunn i studien er at endringer i den lokale etterspørselen etter arbeidskraft har stor betydning for bruken av helserelaterte trygdeytelser. For eksempel, i populasjonen av nylig sysselsatte arbeidstakere, finner forfatterne at andelen som mottar en helserelatert trygdeytelse tre år senere faller med et kvart prosentpoeng for hvert prosentpoengs etterspørselsdrevet økning i den lokale sysselsettingsraten. I populasjonen som nettopp hadde kommet inn i en helserelatert ytelse finner de at den samme økning i arbeidskraftetterspørselen gir en økt retur til arbeid tre år etter på hele 1.9 prosentpoeng. Selv om effektene på bruk av arbeidsledighetstrygd er enda større, viser disse resultatene at det i mange tilfeller ikke er mulig å trekke noe skarpt skille mellom problemer knyttet til arbeidsledighet og uførhet. Økt etterspørsel etter arbeidskraft ser ut til å være et effektivt virkemiddel for å redusere både arbeidsledighet og problemer knyttet til nedsatt arbeidsevne.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementett
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD1735
Frisch prosjekt: 1376 - Gråsonen mellom ledighet og uførhet