­
English

Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn Raaum

År:

2019

Referanse:

Social Inclusion

Vol 7(3), 95-109

Sammendrag

Mange unge faller ut av skolen uten å ha fullført videregående opplæring, noe som hemmer sjansene på arbeidsmarkedet. Skolefrafall korrelerer sterkt med utdanningen til foreldrene. I enkelte land finnes det ulike veier til å oppnå videregående kvalifikasjoner i voksen alder. Reduserer fullføring i voksen alder sosiale forskjeller i utdanning, eller forsterkes den sosiale gradienten? Norge er et av landene der mange fullfører videregående opplæring som voksne. I et samarbeid med Torgeir Nyen (Fafo), har Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum studert sosiale gradienter i fullføring av videregående som ung og i voksen alder. Studien trekker på individuelle data fra administrative registre og følger fem fødselskohorter (1973- 1977) fra alder 20 til 40. Sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og fullføring av videregående faller monotont med alder, og ligger ved alder 40 omtrent 35 prosent under gradienten ved alder 20. Studien finner også at de ulike veiene til voksenkompetanse rekrutterer fra svært ulike typer familier. Særlig har de som fullfører gjennom praksiskandidatordningen foreldre med kortere utdanning enn andre grupper. Resultatene tyder på at institusjoner som tilbyr muligheter for å sertifisere kompetanse fra jobbpraksis, demper sosiale gradienter og bidrar til likere muligheter i utdanningssystemet.

Nøkkelord:

adult qualifications; family background; intergenerational education; vocational education and training

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient