­
English

Global impact of national climate policy in the Nordic countries

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Greaker, M, R. Golombek, M. Hoel

År:

2019

Referanse:

Nordic Economic Policy Review

157-202

Sammendrag

I artikkelen «Global impact of national climate policy in the Nordic countries» drøftes årsaker til at de nordiske landene har spesielt ambisiøse klimamål selv om landenes utslipp er marginale i global målestokk. Det dokumenteres også at dagens klimapolitikk i de nordiske landene ikke er samkjørt.

Artikkelens forfattere har utviklet et klassifiseringssystem for mulige årsaker til den ambisiøse klimapolitikken i de nordiske landene. Det skilles mellom to hovedforklaringer. For det første; et land kan kun være opptatt av sin egeninteresse, men tar hensyn til hvordan egne handlinger påvirker andre lands handlinger og dermed påvirker velferden til det første landet. For det andre; et land kan være direkte opptatt av velferden også i andre land. Den første kategorien inkluderer strategiske handlinger som å fremme grønne næringer, utvikle klimavennlig teknologier (som kan benyttes også av andre land) og dokumentere at utslippskostnader kan være lavere enn tidligere antatt. Den andre kategorien omfatter altruisme, og også argumenter som bygger på moralske forpliktelser.

Dette klassifiseringsskjemaet benyttes for å analysere ulike aspekter ved klimapolitikker i Norden. Forfatterne argumenterer for at utvikling av klimavennlig teknologi er det mest effektive tiltaket for å redusere globale utslipp. Landene kan enten utvikle teknologier som har et stort potensiale for kostnadsbesparelser gjennom læringseffekter. De nordiske landene er imidlertid for små til å oppnå store kostnadsbesparelser på egen hånd, og bør heller derfor koordinere seg med f.eks. EU. Den andre strategien er å utvikle teknologi som kan benyttes globalt, og der de nordiske landene har en særskilt teknologiekspertise i dag. Dette kan være videreutvikling av dansk vindkraft, gjerne i kombinasjon med norsk offshoreteknologi. Det er også mulig at utvikling av teknologier knyttet til en CCS verdikjede kan ha et stort, internasjonalt potensiale.

Artikkelen argumenterer for at i dag er hvert av de nordiske landene for mye opptatt av innenlandske forhold: Det legges for mye vekt på å subsidiere teknologisk utvikling som primært er rettet mot å få ned nasjonale utslipp. Norden bør snarere koordinere sine klimatiltak for å redusere globale utslipp.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)