­
English

Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Erik, Zhiyang Jia, John Piggott and Trond Christian Vigtel

År:

2019

Referanse:

Andre skrifter
WP 2019/3, Cepar

Sammendrag

Å legge til rette for en mer gradvis uttrekking av arbeidsmarkedet har vært diskutert på bakgrunn av aldringen i befolkningen. Et trekk ved den norske pensjonsreformen som gjør dette, er det fleksible uttaket av pensjon, sammen med frikopling av inntekt fra pensjon. I denne artikkelen ses det på virkningen av fleksibiliteten spesielt, ved sammenlikning av grupper som før reformen hadde pensjonsalder 67 og etter reformen hadde fleksibelt uttak fra 62. For å rendyrke fleksibilitetsaspektet, brukes en gruppe som ikke var dekket av AFP, og som fylte kravene til å ta ut ny folketrygd fra 62.

Resultatene viser at en del personer jobbet lenger, men også at en del reduserte arbeidsinntekten og arbeidstiden. Dette kan tyde på at det er ønske om mer gradvis uttrekking fra arbeidsmarkedet og at pensjonsreformen muliggjør dette.

Alt i alt var det en svak, men ikke robust og signifikant nedgang i samlet arbeidsinnsats over aldersspennet 62-65 år. Siden effekten av reformen ble sterkere med alder opp til 65 år, kan det tenkes at det alt i alt vil bli en økning i samlet arbeidsinnsats om en ser lengre fram enn til 65 år. Foreløpig har det ikke blitt gjort, fordi det var en omlegging av datagrunnlaget.

En versjon med tidligere resultater er utgitt som arbeidsnotat fra CEPAR, University of New South Wales, Sydney, referert nedenfor. Den mer gradvis uttrekkingen fra arbeidsmarkedet kommer fram i alle beregningene. De tidligere beregningene ga en signifikant nedgang i samlet arbeidsinnsats, mens de nye beregningene gir en mye svakere nedgang, som heller ikke er statistisk signifikant i alle modellutforminger.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 220746
Frisch prosjekt: 1175 - Arbeidslivet etter pensjonsreformen

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 238203
Frisch prosjekt: 1177 - Understanding retirement decisions