­
English

Carbon prices are redundant in the 2030 EU climate and energy policy package

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Aune, F.R. and R. Golombek

År:

2018

Referanse:

CREE skrifter
Nummer i serie: 10

Sammendrag

I juni 2018 ble det oppnådd enighet mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Det europeiske råd om EUs energi- og klimapolitikk for 2030: Utslippene av drivhusgassene skal reduseres med 40 prosent ift. utslippene i 1990, fornybarandelen skal være 32 prosent og energieffektiviteten skal forbedres med 32,5 prosent. Vi bruker LIBEMOD, en detaljert numerisk modell for de europeiske energimarkedene, til å evaluere effekter av denne politikken. Vi finner at de virkemidlene som benyttes for å nå målsettingene om fornybarandel og bedret energieffektivitet, reduserer utslippene av drivhusgasser med 50 prosent, dvs. mer enn utslippsmålet for 2030. Dette er i tråd med EUs egne beregninger som antyder at fornybar- og energieffektivitetsmålene vil redusere utslippene med 45 prosent. Hvis EU holder fast på et utslippsmål på 40 prosent, er det ikke nødvendig å innføre CO2 skatter eller klimakvoter. Imidlertid er det ikke kostnadseffektivt å redusere utslippene ved å implementere utelukkende fornybar- og energieffektivitetsmål.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)