­
English

Social Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed

År:

2019

Referanse:

Bokkapittel
In Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen (eds), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, pp. 133-158.

Sammendrag

Har økende migrasjonsstrømmer mellom rike og fattige land betydning for hvordan et land som Norge bør utforme sine inntektssikringsordninger? Dette er tema for en artikkel skrevet av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed. Forfatterne peker på to mekanismer som kan innebære at svaret er ja. For det første viser empirisk forskning at arbeidstilbudet til innvandrere fra lavinntektsland i gjennomsnitt er mer sensitivt for utforming av inntektssikringsordninger enn det er for personer født i landet. Dette skyldes i hovedsak at innvandrere i gjennomsnitt har mindre å tjene på å være i arbeid, primært som følge av at de har utsikter til dårligere jobber. For det andre vil det i et åpent europeisk arbeidsmarked være mekanismer knyttet til inntektssikringsordningene som gir opphav til ineffektiv migrasjon og overvelting av lønnskostnader på velferdsstaten. Forfatterne diskuterer mulige politikk-implikasjoner knyttet til disse mekanismene. Det pekes på at både begrensninger i den frie bevegelsen av arbeidskraft og innstramninger i trygdeordningene kan dempe de uheldige vridningseffektene knyttet til inntektssikringsordningene, men at disse strategiene også vil være forbundet med store velferdstap. En alternativ strategi kan være å utforme mer aktivitetsorienterte inntektssikringsordninger. Disse vil både kunne bidra til å dempe problemene knyttet til små inntektsgevinster ved arbeid (atferdsrisiko) og til at ledig arbeidskraftsressurser blir tatt i bruk.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227072
Frisch prosjekt: 1182 - Europa i endring

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1214 Opsahl
Frisch prosjekt: 1370 - Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet