­
English

Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Søraa, Eyvind, Falch, Nina Skrove og Tao Zhang

År:

2018

Referanse:

Andre skrifter
Oslo Economics-rapport 2018-18

Sammendrag

Eldre arbeidsledige har større utfordringer enn yngre med å finne seg ny jobb dersom de blir ledige. Særreglene for eldre dagpengemottakere, som gjorde at disse kunne motta dagpenger over en lengre periode, var begrunnet i dette. Med pensjonsreformen i 2011 fikk flere eldre mulighet for å ta ut pensjon fra mellom 62 og 67 års alder og de spesielle rettighetene i dagpengeregelverket bortfalt. Oslo Economics og Frischsenteret fikk høsten 2016 i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å evaluere effektene av disse endringene i dagpengeregelverket. Resultatene av vår økonometriske evaluering viser at bortfallet av særrettighetene i dagpengeregelverket for eldre arbeidssøkere kun i svært liten grad har ført til økt sysselsetting blant eldre. Forkortingen av dagpengeperioden har ført til en økt overgang ut av ledighet ved rundt to års varighet på ledighetsperioden. Overgangssannsynlighetene tidlig i ledighetsforløpene har imidlertid falt noe. Samlet sett har reformen ført til kun marginale endringer i hvor lenge eldre arbeidssøkere er ledige i gjennomsnitt. Andelen av ledighetsforløpene som ender med overgang til jobb har økt noe, fra 74 til 83 prosent, som følge av bortfallet av særrettighetene.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.: 15/1461
Frisch prosjekt: 1373 - Evaluering av endring i varighet av dagpenger til eldre