­
English

Immigration and Social Mobility

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hoen, Maria F., Simen Markussen, Knut Røed

År:

2018

Referanse:

Andre skrifter
IZA Discussion Paper No. 11904

Sammendrag

De siste tiårene har det vært en tendens i retning av fallende sosial og økonomisk mobilitet for personer ble født inn i de fattigste familiene i Norge. I denne studien undersøker Maria Hoen, Simen Markussen og Knut Røed om dette i noen grad kan ha sammenheng med den samtidige økningen i innvandring. Innvandring kan tenkes å påvirke sosial mobilitet via endringer i det relative arbeidstilbudet. Studien viser at innvandrere fra lavinntektsland (inklusive Øst-Europa) typisk får jobb i yrker der norskfødte fra lavere sosiale lag er overrepresentert, mens innvandrere fra andre høyinntektsland får jobb i yrker der norskfødte fra høyere sosiale lag er overrepresentert. Ved å utnytte variasjonen I innvandringsmønstre over tid og på tvers av lokale arbeidsmarkeder dokumenteres det at innvandring fra lavinntektsland har bidratt til en relativ svekkelse av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn I fattige familier, mens personer født inn I rike familier kommer relativt sett bedre ut. Innvandring fra andre høyinntektsland virker motsatt, det medfører en relativ forbedring av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn I fattige familier. Men siden innvandringen fra lavinntektsland har vært vesentlig høyere enn innvandringen fra høyinntektsland har innvandringsmønsteret de siste tiårene alt I alt medført en svekkelse av den sosiale mobiliteten I Norge.

Nøkkelord:

immigration, intergenerational mobilty

JEL:

J62, J15, J24

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering

Oppdragsgiver: Norges Forskninsgråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 280350/GE
Frisch prosjekt: 1191 - Den fallende sysselsettingsraten og dens tiltagende sosiale gradient

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD 1214 Opsahl
Frisch prosjekt: 1370 - Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet