­
English

Scale and quality in Nordic hospitals

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Kittelsen, Sverre A.C., Kjartan Sarheim Anthun, Unto Häkkinen, Marie Kruse, Clas Rehnberg

År:

2018

Referanse:

Nordic Journal of Health Economics

Vol 6(2), 29-44

Sammendrag

Empiriske analyser av sykehus finner ofte få eller ingen tegn til skalafordeler og en optimale størrelse som er ganske liten. Medisinsk litteratur finner derimot bedre kvalitet for sykehus med et stort antall lignende prosedyrer. Basert på et utvalg nordiske sykehus og pasienter har vi undersøkt om å inkludere kvalitetsvariabler i produksjonsmodellene endrer estimatene for skaleelastisiteten. Det ble samlet inn data for 58 millioner pasienopphold fra 2008 og 2009 på 149 sykehus i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Pasientenes DRG-poeng ble aggregert til 3 tjenestetyper (medisinske pasienter, kirurgiske pasienter og polikliniske pasienter) og sammenholdt med driftskostnader for 292 observasjoner. Pasientdataene ble brukt til å beregne kvalitetsindikatorer for gjeninnleggelser og dødelighet innen 30 dager, justert for alder, kjønn, bidiagnoser, sykehusoverføringer og DRG ved bruk av DRG-spesifikke logistiske regresjoner. Hypotesen om at skaleelastisiteten øker når kvalitetsvariabler er inkludert ble testet mot nullhypotesen om ingen endring i skalelastisiteten. Observasjonene ble brukt til å estimere en kostnadsfunksjon ved hjelp av Stochastic Frontier Analysis (SFA). Landvariable samt indikatorer for universitetssykehus, hovedstadssykehus og gjennomsnittlig reisetid for pasientene ble inkludert som kontrollvariable. De estimerte skalaelastisitetene endret seg ikke ved å inkludere kvalitetsindikatorer i noen av de testede modellene. Dette kan skyldes at medisinske stordriftsfordeler er begrenset til få pasientgrupper eller muligens til og med motvirket av effekter i andre grupper der kvaliteten reduseres med økende volum. I en modell var skalaelastisiteten signifikant større enn 1,0, et resultat som strider mot tidligere studier som har funnet avtagende avkastning.

Nøkkelord:

hospitals, international comparisons, quality, performance, SFA, economies of scale

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via NTNU
Oppdragsgivers prosjektnr.: 214338
Frisch prosjekt: 4115 - The effect of DRG-based financing on hospital