­
English

Arbeids- og velferdsetatens arbeid med langtidsledige

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Falch, Nina Skrove, Ragnhild Cecilie Haugen, Magnus Våge Knutsen, Knut Røed

År:

2018

Referanse:

Nummer i serie: 4

Sammendrag

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Oslo Economics og Frischsenteret studert kjennetegn ved de langtidsledige og virkemidlene som i dag benyttes for å få langtidsledige tilbake i jobb. Prosjektet er basert på spørreundersøkelse og dybdeintervju blant NAV-ansatte, og analyse av registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå. Registerdataene dekker alle ledighetsforløp med oppstart mellom 2004 og 2012. Vi har også koblet på nye data om midlertidige avstenginger av dagpenger, oppfølging, og bruk av arbeidsmarkedstiltak. Dermed har vi kunnet beskrive trekk ved arbeidet med de langtidsledige som hittil ikke har vært studert.

Et sentralt tema i rapporten er langtidsledighetsgarantien. Denne ble innført i 2008, utvidet i 2010, og avviklet i 2018. Den skulle garantere personer som hadde søkt arbeid i to år eller mer et tilbud om et arbeidsmarkedstiltak. Vi finner at garantien økte overgangen til situasjonsbestemt innsatsgruppe, og til arbeidsmarkedstiltak signifikant. Effektene er imidlertid svært små – anslagsvis tilsvarer de kun 30 forventede ekstra overganger til arbeidsmarkedstiltak årlig. I tillegg finner vi ikke en signifikant effekt av å nylig ha deltatt på et arbeidsmarkedstiltak på overgangen til jobb for denne gruppen av arbeidstakere. Dette i motsetning til for arbeidssøkere som har stått uten arbeid i mindre enn to år. Langtidsledighetsgarantien hadde derfor i liten grad ønsket effekt.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Oppdragsgivers prosjektnr.: 14-5470
Frisch prosjekt: 1337 - Langtidsledighet

ISBN:

978-82-7988-257-2

Finansiering:

Arbeids- og sosialdepartementet