­
English

Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, delrapport 2

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Falch, Nina Skrove, Knut Røed, Tao Zhang

År:

2018

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag

Permitteringsordningen innebærer at arbeidsforhold kan settes på vent i perioder med lavere behov for arbeidskraft. Permitteringsregelverket regulerer bruken av permitteringer og påvirker bedriftenes kostnader ved å bruke ordningen. I denne rapporten undersøker vi hvordan endringer i det norske permitteringsregelverket har påvirket bedriftenes permitteringsatferd og permitteringsforløpenes varighet, og hvilke konsekvenser dette får på samlet sysselsetting, ledighet og bedrifters overlevelse. Funnene i denne rapporten er basert på økonometrisk analyse av administrative registerdata. I Frisch Rapport 1/2018 (Virkninger av endringer i permitteringsregelverket - delrapport 1) redegjør vi for forskningslitteraturen og sammenfatter ledere, tillitsvalgte og NAVs syn basert på dybdeintervjuer. Begge rapporter er et samarbeid mellom Oslo Economics og Frischsenteret.

Et mer generøst permitteringsregelverk fører til økt bruk av permittering og til at flere ansatte tas ut av sysselsetting. Det ser i begrenset grad ut til å redusere ordinær ledighet på kort sikt, men kan bidra til å sikre bedriftenes overlevelse på litt lengre sikt.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD via Oslo Economics
Oppdragsgivers prosjektnr.: 16/2891-
Frisch prosjekt: 1374 - Analyse av virkninger av permitterings-regelverket

ISBN:

978-82-7988-254-1

Finansiering:

ASD via Oslo Economics