­
English

Television, Cognitive Ability, and High School Completion

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein M., Simen Markussen, Knut Røed

År:

2019

Referanse:

The Journal of Human Resources

vol 54(2), 371-400

Sammendrag

TV, kognitive evner og fullføring på videregående skole
Vi utnytter etterspørseldrevet heterogenitet i utbyggingen av kabel-tv på tvers av norske kommuner til å estimere virkninger av eksponering for kommersiell tv gjennom oppveksten. Vi finner at høyere eksponering for kommersielt fjernsyn reduserer kognitive evner og fullføring på videregående skole for gutter. Virkningene ser ut til å drives av at konsum av lett tv-underholdning fortrenger mer kognitivt stimulerende aktiviteter, som lesing. Resultatene tyder også på at virkningene er mer negative for gutter fra familier med høyt utdannede foreldre. Vi finner ingen virkninger på fullføring på videregående skole for jenter; utbredelsen av underholdning med lav utdanningsmessig verdi kan dermed ha bidratt til å øke kjønnsforskjellen i utdanning.

Nøkkelord:

Human capital, Media, Education gender gap

JEL:

J13, J16, J24, L82

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering