­
English

Optimal location of renewable power

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Bjørnebye, Henrik. Cathrine Hagem, Arne Lind

År:

2018

Referanse:

Energy

147, 1203-1215

Sammendrag

Dersom verden skal lykkes med et fossilfritt energisystem kreves det store investeringer i fornybar energiproduksjon. Den nye produksjonen må fraktes fram til forbrukerne, og det kan bety store investeringskostnader i ledningsnettet, også langt unna der kraften mates inn i nettet. Kostnader i forbindelse med nødvendige nettforsterkninger bæres ikke fult ut av energiprodusentene. Det kan bety at f.eks. vindkraftprodusentene ikke etablerer vindkraftverk der det er samfunnsøkonomisk mest lønnsom, men der det er privatøkonomisk mest lønnsomt. De vil da ta mer hensyn til gode vindforhold framfor de nødvendige nettinvesteringene. I dette prosjektet har vi sett på politikkinstrumenter for å få en samfunnsøkonomisk riktig geografisk fordeling av nye vindkraftverk. Vi har også beregnet forskjellen i lokalisering og forskjellen i kostander mellom den privatøkonomiske løsningen og den samfunnsøkonomisk beste geografiske plasseringen av nye vindkraftverk i Norge. Våre resultater viser at nettforsterkningskostnadene kan bli betydelig høyere når lokaliseringen er basert på privatøkonomisk lønnsomhet framfor samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Men summen av nettforsterkningskostnader og elproduksjonskostnader ble ganske like siden de privatøkonomiske lønnsomhetskriteriene ledet til lokalisering på steder med bedre vindforhold, og dermed lavere elproduksjonskostnader.

Nøkkelord:

Energy policy Renewable targets Wind power Location of renewable energy production Feed-in premiums

JEL:

Q42, Q48, Q58

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 243626
Frisch prosjekt: 3149 - Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power