­
English

Pensjonsordninger og mobilitet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Erik

År:

2017

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag

Skifte av jobb er en del av omstillingsprosessene i arbeidslivet, og en del av personers arbeidslivsforløp. Dersom pensjonsordninger er slik innrettet at en taper framtidig pensjon ved å skifte jobb i forhold til å bli hvor en er, kan dette hindre skifter av jobb. Det kan gjelde skifter av jobb som ville vært ønskelig både ut fra den enkeltes vurderinger og ut fra samfunnsøkonomiske hensyn. På den annen side kan det tenkes at slike mobilitetshindringer har en gunstig effekt, ved at det gir mer stabilitet og derved gir foretak insentiver til å investere i ansattes kompetanse. Enten mobilitetshindre er gunstige eller ugunstige, er det et viktig spørsmål hvorvidt de faktisk påvirker atferden.

I dette prosjektet brukes utvalgte deler av pensjonssystemet til å undersøke om pensjonsordninger faktisk har påvirket mobiliteten. Analysene er utformet slik at en skal kunne skille ut virkningen av pensjonsordningene fra andre forhold som har betydning for skifte av jobb. Det er mulige pensjonstap eller –gevinst i avtalefestet pensjon og pensjonstap i tjenestepensjoner av ytelsestype, og dette utnyttes i analysene. Vi finner at en nært forestående og stor gevinst ved å få AFP ser ut til å trekke personer inn i private AFP‐foretak, men pensjonstap ved å gå ut av AFP eller ytelsespensjon litt lenger fram i tid, ser vi ingen effekt av. Dette kan skyldes at identifikasjongrunnlaget er svakt, men konklusjonen er i tråd med tidligere forskning om mobilitetseffekter av pensjon.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: ASD
Oppdragsgivers prosjektnr.: ASD6333
Frisch prosjekt: 1372 - Mobilitetshindringer i pensjonsordningene

ISBN:

978-82-7988-250-3