­
English

Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut Røed

År:

2016

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 33(3), 185-207

Sammendrag (engelsk)

I likhet med andre europeiske land mottok Norge i fjor et stort antall asylsøkere, og bosettingstallene forventes å bli høye i årene som kommer. Dette gir åpenbare utfordringer knyttet til integrering i det norske arbeidsmarkedet. I denne artikkelen undersøker vi hva vi kan lære av historiske erfaringer for tidligere kohorter av bosatte flyktninger fra land utenfor Europa. En hovedkonklusjon er at ikke-europeiske flyktninger har hatt store problemer med å oppnå høy sysselsetting, og at mange derfor har blitt avhengige av helserelaterte trygdeytelser. Med ambisjon om å oppnå sysselsettingsrater i nærheten av det vi observerer for norskfødte, følger behov for politikkendringer.

Nøkkelord:

flyktninger, sysselsetting, helserelaterte trygdeytelser, utflytting, familieinnvandring

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227072
Frisch prosjekt: 1182 - Europa i endring