­
English

Produktivitet i spesialisthelsetjenesten

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Anthun, K.S., S.A.C. Kittelsen, J. Magnussen

År:

2016

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 7

Sammendrag (engelsk)

Rapporten gir en innledningsvis en presisering av begreper knyttet til produktivitet og effektivitet, slik de kan anvendes i spesialisthelsetjenesten, og peker på metodegrunnlaget for produktivitetsanalyser. Vekst i produktivitet innebærer at det er mulig å øke aktiviteten uten en tilsvarende økning i ressursinnsatsen, eller også at et gitt aktivitetsnivå kan opprettholdes med mindre bruk av ressurser. For å kunne utarbeide gode analyser bør dataene tilfredsstille krav om kompletthet, sammenlignbarhet og et tilstrekkelig antall observasjoner. Det dokumenteres to analyser på somatikken; én hvor det ikke tas hensyn til bruk av kapital og vi kan bruke hele perioden 1999-2014, og én hvor kapitalkostnader inngår for årene fra 2004 når kapitaltall er tilgjengelige. I analysen uten kapital er samlet produktivitetsvekst målt til ca 24%, mens med kapital er anslagene for 2004-2014 enda høyere. Analyser av kvalitetsindikatorer for perioden etter 2008 tyder ikke på at kvalitetsendring er en vesentlig feilkilde for de beregnede produktivitetstallene. Det er et tilstrekkelig datagrunnlag tilstede for fortsatt å gjøre gode analyser av produktivitet i somatisk sektor. For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det i dag ikke et datagrunnlag som gjør det mulig å skille forskjeller i sammensetning av aktivitet fra forskjeller i produktivitet. Her må det derfor gjøres et betydelig utviklingsarbeid før man når samme kvalitet på målene som tilfellet er for somatikken. Likevel er data nå i hovedsak tilgjengelig pasientbehandling i NPR på en form som gjør det mulig å forsøke ulike former for justering for pasientsammensetning. Også for kostnader er datatilgjengeligheten tilfredsstillende for å kunne utforske produktivitetsanalyser av rus og psykiatri. Rapporten peker på muligheter for bruk av produktivitetsmål for styringsformål på mange nivåer i helsesektoren, samtidig som det pekes på faren ved å legge sterke incentiver på det som måles hvis det kan gå på bekostning av det som ikke måles eller belønnes.

Nøkkelord:

Hospitals, productivity, quality, DEA

JEL:

C14, I12

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: HOD1356
Frisch prosjekt: 2364 - Produktivitet i spesialisthelsetjenesten

Oppdragsgiver: NFR via NTNU
Oppdragsgivers prosjektnr.: 214338
Frisch prosjekt: 4115 - The effect of DRG-based financing on hospital

ISBN:

978-82-7756-256-8