­
English

Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmenpraktikere - korrigering av feil i variable i DEA

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kjæserud, Guri Galtung

År:

2000

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 10

Sammendrag (engelsk)

Oppgaven søker å belyse muligheter for og problemer med å inkludere pasienters vurderinger av primærhelsetjenesten som indikatorer på kvalitet i effektivitetsanalyser av allmenpraktikere. Effektivitetsverdiene er beregnet ved DEA metoden, med dataprogrammet Frisch DEA og supplerende analyser er foretatt ved hjelp av EXCEL og SPSS. Dataene som ligger til grunn for oppgaven er individata for leger og deres pasienter basert på spørreskjemaer. Statistiske tester benyttes for å undersøke hvorvidt det er ressurskrevende å øke pasientenes tilfredshet med ulike aspekter av tjenesten.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-043-5

Kontakt:

http://www.frisch.uio.no/

Finansiering:

Helseøkonomisk forskningsprogram (HERO) fra Norges forskningsråd