­
English

Pengene eller Livet? -en studie av betalingsvillighet for livreddende helseprosjekter

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kvinge, Bjørnar A.

År:

2000

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 8

Sammendrag (engelsk)

Tittelen ”Pengene eller Livet?” er en spissformulering som er ment å uttrykke avveiningen en samfunnsplanlegger må gjøre mellom å øke offentlige investeringer med den hensikt å redde liv eller bruke pengene i alternative anvendelser. Denne oppgaven viser gjennom beregninger utført på et tallgrunnlag fra en utvalgsundersøkelse hvordan vi kan estimere befolkningens verdsetting av slike livreddende prosjekter. Oppgaven tar for seg tre ulike teknikker for å avdekke betalingsvillighet, som hver for seg gir et selvstendig estimat, og sammen underbygger størrelsen på befolkningens verdsetting. Vi undersøker om verdsettingen varierer med ulike karakteristika ved prosjektene, og finner indikasjoner på at betalingsvilligheten avhenger av hvilken dødsårsak vi reduserer dødeligheten for. Et funn er at betalingsvilligheten for å redde liv fra å dø av miljørelaterte lidelser er høyere verdsatt enn liv reddet fra hjerte- og karlidelser

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-042-7

Kontakt:

http://www.frisch.uio.no/

Finansiering:

Helseøkonomisk forskningsprogram (HERO) fra Norges forskningsråd