­
English

Insentivvirkninger av skatte- og pensjonsregler

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Haugen, Fredrik

År:

2000

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 4

Sammendrag (engelsk)

Arbeidsnotatet søker å forklare arbeidstilbudet til gifte par der mannen er kommet i en alder som innebærer at han kvalifiserer for Avtalefestet Pensjon (AFP). Vi estimerer en multinomisk logit-modell for å forsøke å forklare mannens arbeidstilbud året etter at han kvalifiserer for AFP. Videre har vi utført politikk-simuleringer der vi ser på effektene av endringer i skatte- og pensjonsreglene på arbeidstilbudet. Arbeidsnotatet inneholder også en detaljert beskrivelse av pensjonsregelverket og skattereglene for årene 1991 til 1997.

Nøkkelord:

avtalefestet pensjon, arbeidstilbud, multinomisk logit-modell, pensjonsregler, skatteregler

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1202 - Pensjonsordninger, yrkesaktivitet og pensjoneringsadferd

ISBN:

82-7988-014-3

Kontakt:

fredrik.haugen@frisch.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd