­
English

Sysselsetting blant funksjonshemmede

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Ragnhild C. Schreiner, Simen Markussen, Knut Røed

År:

2014

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

I denne rapporten studerer vi trygdemottak og sysselsettingsmønstre blant funksjonshemmede i tilleggsundersøkelsen til AKU i perioden 2002-2012. Ved å koble AKU med registerdata, kartlegger vi yrkesaktivitet og stønadsmottak i årene forut for, og i etterkant av AKU. Personer som oppgir i AKU å ha en funksjonshemming har i gjennomsnitt hatt lavere inntekt og høyere stønadsmottak enn personer som oppgir å ikke ha en funksjonshemming, mange år forut for AKU. En svak arbeidsmarkedstilknytning fra tidlig i livet ser dermed ut til å kjennetegne en del funksjonshemmede. Samtidig er om lag 40 % av de funksjonshemmede i jobb, noe som illustrerer at det å ha en selvopplevd funksjonshemming ikke nødvendigvis innebærer å være arbeidsufør. Andelen sysselsatte funksjonshemmede relativt til sysselsatte funksjonsfriske har ikke endret seg noe vesentlig gjennom perioden 2002-2012. Sysselsatte funksjonshemmede ser for eksempel ikke ut til å ha blitt noe sterkere påvirket av finanskrisen enn sysselsatte funksjonsfriske. I rapporten ser vi på effekter av å oppleve en bedriftsnedleggelse/-nedbemanning i løpet av de siste årene før AKU på sannsynligheten for å oppgi å ha en funksjonshemming. Kontrollert for en rekke forhold, finner vi at å miste jobben øker sannsynligheten for å oppgi å ha en funksjonshemming. Dette funnet kan forklares både ved at en slik opplevelse gir dårligere helse, og ved at å miste jobben innebærer dårligere arbeids- og inntektsutsikter.

Nøkkelord:

AKU, funksjonshemming, sysselsetting

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1331 - Sysselsetting blant funksjonshemmede i AKU

ISBN:

978-82-7988-178-0

Kontakt:

www.frisch.uio.no, r.c.schreiner@frisch.uio.no

Finansiering:

Arbeidsdepartementet