­
English

NAV-reformen: Støvet legger seg etter en turbulent omstilling

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut Røed

År:

2014

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

nr 1-2, 83-98

Sammendrag (engelsk)

Vi utnytter den trinnvise gjennomføringen av NAV-reformen til å undersøke om den lokale etableringen av NAV-kontorer har påvirket ulike brukergruppers sannsynlighet for å komme i arbeid. Vårt hovedfunn er at opprettelsen av NAV-kontorene alt i alt medførte at det tok lengre tid for både arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere å komme i arbeid. Det ser ut til at de negative effektene primært gjorde seg gjeldende de første par årene etter den lokale NAV-etableringen. Det er dermed grunn til å tro at den ugunstige utviklingen har sammenheng med selve omstillingsprosessen, og ikke nødvendigvis reflekterer at den nye modellen fungerer dårligere enn den gamle.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NAV
Oppdragsgivers prosjektnr.: 179326
Frisch prosjekt: 1122 - Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting