­
English

Betalingsvillighet for behandlingsgaranti - analyse av en befolkningsundersøkelse

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Kopperud, Gry Stine

År:

2000

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 4

Sammendrag (engelsk)

Nordmenn har i dag en behandlingsgaranti ved sykdom som ikke er juridisk bindende. Notatet vil belyse enkeltindivids betalingsvillighet i form av økt skatt for innføring av juridisk rett til behandling innen tre måneder, og å undersøke hvilke faktorer som kan påvirke denne betalingsvilligheten. Det utledes en teoretisk modell og hypotesene fra denne modellen viser at økning av inntekt gir økt betalingsvillighet, mens økning i sannsynligheten for å få behandling innen garantitiden og for å være frisk i neste periode, reduserer maksimal betalingsvillighet. Det antas en sammenheng mellom individets forventede nytte og sannsynlighet for å akseptere denne kontrakten. Disse hypotesene testes empirisk. Utvalgets gjennomsnittlige maksimale betalingsvillighet estimeres til 4673 kroner per år i økt skatt. Sannsynligheten for å akseptere dette skattebeløpet påvirkes positivt av individets alminnelige helsetilstand, antall personer i husholdningen og om individene har en positiv holdning til innføring av forsikringer i helsesektoren. Fra kjønn (menn) og ønsket om selv å bestemme behandlingssted vil sannsynligheten for å akseptere skattebeløpet påvirkes negativt. Rapporten er basert på data fra SSBs omnibusundersøkelse fra 1998, som omfatter et utvalg på 2000 personer. Det rådes til stor varsomhet ved tolkning og generalisering av utvalgets estimerte maksimale betalingsvillighet, fordi det kan være svakheter ved selve spørsmålsformuleringen i omnibusundersøkelsen. Blant annet kan individets ønske om en juridisk bindende behandlingsgaranti overskygge den økte skattens innvirkning på individets forbruksmuligheter.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse

ISBN:

82-7756-038-9