Environmental goods for sale

An analysis of Geitfjellet wind power plant with an offset scheme for ecosystem services

Download PDF: 10/2019

Abstract:

This thesis exemplifies how ecological offset can be conducted through a case study of Geitfjellet wind power plant using the restoration of Skottvatnet conservation area in 2010 as the compensating measure. I take basis in the Habitat Equivalency Analysis method to conduct the offset and restrict the analysis to only focus on impacts to birdlife. I find that it would have been fairly cheap to fully compensate for all damages to birdlife caused by the establishment of the wind power plant. I have reservations with regards to the generalizability of the findings since it is a case study and with letting birdlife represent any other ecosystem services but those stemming from birdlife. In despite of this, the findings might give an indication of the magnitude of the real cost figures. Given that stated preference studies finds the welfare loss from damages to ecosystem services to be quite high, if ecological offsetting is as cheap as these findings suggests it would have been a welfare improving policy.


Abstract in Norwegian:

Miljøgoder til salgs - en analyse av Geitfjellet vindkraftverk med en kompensasjonsordning for økosystemtjenester

Sammendrag:

Denne masteroppgaven eksemplifiserer hvordan naturkompensasjon (ecological offset) kan gjennomføres for å unngå naturødeleggelser fra vindkraft. Det gjøres en casestudie av Geitfjellet vindkraftverk der restaureringen av Skottvatnet naturreservat i 2010 brukes som et tenkt kompenserende tiltak. Det blir tatt utgangspunkt i Habitat Equivalency Analysis-metoden for å beregne hvor stort kompensasjonstiltaket må være for å sikre at alle ødeleggelsene på økosystemtjenester fra fugleliv blir fullt ut kompensert for. Jeg finner at en slik kompensasjon ville vært forholdsvis billig og kun kostet omkring 5 millioner kroner. Det bør knyttes varsomhet til å generalisere resultater fra én enkelt casestudie og til å generalisere økosystemtjenester fra fugleliv til å gjelde andre naturressurser.  Til tross for dette kan resultatene fra denne oppgaven gi en indikasjon på hvilken størrelsesorden det er snakk om når det gjelder kostnader forbundet med naturkompensasjon. Ettersom verdsettingsstudier finner at de eksterne kostnadene ved vindkraft er svært høye, kan det være velferdsgevinster knyttet til å innføre naturkompensasjon som gjeldende politikk.

Published Dec. 11, 2019 4:09 PM - Last modified Dec. 12, 2019 7:26 AM