Would my driving pattern change if my neighbor were to buy an emission-free car?

Abstract:

Aiming to reduce the number of brown (polluting) cars on the road, several countries currently promote the purchase and use of green (emission-free) cars through financial and non-financial incentives. We study how such incentives affect consumers who continue to drive brown cars. Using a simple model, we analyze the effects of policy instruments such as subsidizing green cars, taxing brown cars, and allowing green cars to drive in bus lanes. Car owners are influenced by price incentives as well as by external effects from traffic (such as congestion) both in regular lanes and in bus lanes. An extension of the model also considers how changes in local driving habits affect brown-car driving. We find that subsidizing green cars and allowing green cars to drive in bus lanes might increase brown-car driving. We also report the results of a recent survey containing questions specifically designed to tap the significance of the model’s core mechanisms. The results are largely consistent with propositions derived from the model. While most brown-car respondents report their driving was unchanged after the implementation of the policies to promote green cars, some – particularly in major cities – report that these policies caused them to reduce or increase their driving. We conclude that some mechanisms in our model are more important than others and that certain mechanisms appear to influence different brown-car drivers in different ways. Overall, it seems that Norwegian policies to promote the purchase and use of green cars have indeed reduced brown-car driving.


Abstract in Norwegian:

Ville kjøremønsteret mitt endres hvis naboen min skulle kjøpe en utslippsfri bil?

Sammendrag:

For å redusere antall brune (forurensende) biler på veien, fremmer flere land for tiden kjøp og bruk av grønne (utslippsfrie) biler gjennom finansielle og ikke-finansielle insentiver. Vi studerer hvordan slike insentiver påvirker bilister som fortsetter å kjøre brune biler. Ved hjelp av en enkel modell, analyserer vi virkningen av politiske virkemidler som å subsidiere grønne biler, beskatte brune biler og tillate at grønne biler kjører i bussfiler. Bileiere er påvirket av prisinsentiver samt av eksterne virkninger fra trafikk (for eksempel køer) både i vanlige kjørebaner og i bussfiler. En utvidelse av modellen vurderer også hvordan endringer i lokale kjørevaner påvirker brun bilkjøring. Vi finner at subsidiering av grønne biler og det å tillate at grønne biler kjører i bussfiler, kan øke brun bilkjøring. Vi rapporterer også resultatene fra en nylig undersøkelse som inneholder spørsmål som er spesielt utformet for å studere betydningen av modellens mekanismer. Resultatene er i hovedsak i tråd med resultatene fra modellen. Mens de fleste brune bilister rapporterer at deres kjøring er uendret etter innføring av virkemidler for å fremme grønne biler, rapporterer noen - spesielt i større byer - at disse virkemidlene førte til at de reduserte eller økte kjøringen. Vi konkluderer med at noen mekanismer i modellen vår er viktigere enn andre, og at visse mekanismer ser ut til å påvirke ulike brune bilførere på forskjellige måter. Samlet ser det likevel ut til at norsk politikk for å fremme kjøp og bruk av grønne biler har redusert brun bilkjøring.

Published May 23, 2019 3:06 PM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM