Carbon prices are redundant in the 2030 EU climate and energy policy package

Abstract:

In June 2018, an agreement between key EU institutions – the Commission, the European Parliament, and the European Council – was reached after a long-lasting discourse over the 2030 EU climate and energy policy package. This paper offers a comprehensive assessment of the EU package, with its three main targets: lower greenhouse gas emissions, higher renewable share in final energy consumption, and improved energy efficiency. We find that the renewable and energy-efficiency targets have been set so high that the derived emissions reduction exceeds the EU climate target. Hence, carbon prices are redundant in reaching the EU climate goal. This policy, however, is not cost efficient.


Abstract in Norwegian:

Det er unødvendig med karbonpriser for å nå EUs klimamål

Sammendrag:

I juni 2018 ble det oppnådd enighet mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Det europeiske råd om EUs energi- og klimapolitikk for 2030: Utslippene av drivhusgassene skal reduseres med 40 prosent ift. utslippene i 1990, fornybarandelen skal være 32 prosent og energieffektiviteten skal forbedres med 32,5 prosent. Vi bruker LIBEMOD, en detaljert numerisk modell for de europeiske energimarkedene, til å evaluere effekter av denne politikken. Vi finner at de virkemidlene som benyttes for å nå målsettingene om fornybarandel og bedret energieffektivitet, reduserer utslippene av drivhusgasser med 50 prosent, dvs. mer enn utslippsmålet for 2030. Dette er i tråd med EUs egne beregninger som antyder at fornybar- og energieffektivitetsmålene vil redusere utslippene med 45 prosent. Hvis EU holder fast på et utslippsmål på 40 prosent, er det ikke nødvendig å innføre CO2 skatter eller klimakvoter. Imidlertid er det ikke kostnadseffektivt å redusere utslippene ved å implementere utelukkende fornybar- og energieffektivitetsmål.

Published Nov. 13, 2018 9:21 AM - Last modified Nov. 13, 2018 9:21 AM