Risikojustering av kalkulasjonsrenta i samfunnsøkonomiske analysar

Samandrag:

Statens retningslinjer for val av kalkulasjonsrente har endra seg over tid. I perioden 1999-2014 gav retningslinjene rom til å differensiere kalkulasjonsrenta basert på prosjektets systematiske risiko. Etter 2014 var dette ikkje lenger lov, dels fordi risikojusteringane viste seg lite transparente og konsistente på tvers av sektorar. Retningslinjene krev no at risikojusteringa er jamfør eit normalavkastingskrav som passar ei stor gruppe offentlege prosjekt (normalprosjektet). I denne artikkelen viser vi til svakheiter ved argumentasjonen for å gjere dette. Vi påpeikar og at praksis i staten ikkje fullt ut har endra seg i tråd med retningslinjene. Vi kjem med eit forslag til korleis ein, som tillegg til basisanalysen med kalkulasjonsrente justert for normalprosjektets systematiske risiko, kan gjere konsistente og transparente prosjektspesifikke risikojusteringar.


Abstract in English:

Risk adjustment of the discount rate in cost-benefit analyses

Abstract:

Previously, governmental guidelines for choice of discount rate allowed for differentiation of the rate based on the project’s systematic risk. [This article was written in Norway in 2018.] After 2014, this was no longer allowed. This was in part because the risk adjustment proved to have low transparency and consistency across sectors. The guidelines now demand that the risk adjustment follows a return requirement that suits a large group of public-sector projects. We show that practitioners in the energy and environmental field deviate from the guidelines by making additional risk adjustments. In light of this, we point out weaknesses in the arguments for the revision in 2014. We also suggest how one can make consistent and transparent project specific risk adjustments.

 

Published Feb. 23, 2018 9:16 AM - Last modified Jan. 3, 2022 4:48 PM