Competing Technologies in Transport - Battery, hydrogen, or both?

Abstract:

The transport sector is one of the most important sectors when it comes to mitigating climate change, as it accounts for almost a quarter of all energy-related CO2 emissions. The development of emission-free transport technologies, like batteries, have gained increased attention in later years. However, hydrogen technology has also a large potential regarding emission-free transport, but is today costlier than the battery approach. This thesis analyzes whether it is optimal to use one or both of these technologies, when todays preferred fossil technology is present. This is done by constructing a dynamic model, where learning in the two clean technologies is endogenized, so that future costs in these technologies could be reduced. The analysis shows that it could be optimal to support the clean technologies. The model is then simulated using realistic estimates for the initial costs of the different technologies. The simulations states that it could be optimal to use both battery and hydrogen throughout the next century, while fossil fuel is phased out in the same period. This result is however dependent upon the parameter values used, and it is shown that the results are sensitive to changes in these.


Abstract in Norwegian:

Konkurrerende transportteknologier - batteri, hydrogen eller begge?

Sammendrag:

Transportsektoren er en av de viktigste sektorene når det gjelder å redusere klimagassutslippene, da den utgjøre nesten en fjerdedel av alle energirelaterte CO2-utslipp. Utviklingen av utslippsfrie transportteknologier, som batterier, har fått økt oppmerksomhet de senere årene. Hydrogenteknologi har imidlertid også et stort potensial når det gjelder utslippsfri transport, men er i dag dyrere enn batterier. Denne oppgaven analyserer hvorvidt det er optimalt å bruke én eller begge av disse to teknologiene når dagens foretrukne fossilteknologi også er tilstede. Dette gjøres ved å konstruere en dynamisk modell der læring i de to førstnevnte teknologiene er endogenisert, hvilket gjør at fremtidig kostnader i disse teknologiene kan reduseres. Analysen viser at det kan være optimalt å støtte de rene teknologiene. Modellen blir deretter simulert ved å bruke realistiske estimater for dagens kostnader for de forskjellige teknologiene. Simuleringene viser at det kan være optimalt å bruke både batteri og hydrogen gjennom det eneste århundre, mens fossilt brensel fases ut i samme periode. Dette resultatet er imidlertid avhengig av parameter verdiene som er brukt, og det vises at resultatene er følsomme for endringer i disse.

Published Dec. 31, 2017 4:15 PM - Last modified Feb. 20, 2020 12:17 PM