Significant and plausible futures Global surroundings of Norway’s climate strategies

Abstract:

This report describes the approach and results of a scenario workshop for a transdisciplinary team of 18 experts held in the project SMART PATHS in June 2017. The purpose was to span out a handful of alternative qualitative scenarios for the forthcoming global development. The specified question that the scenarios set out to shed light on is: what future external drivers are particularly decisive for the design and performance of national climate strategies in the period of 2020-2050? The work resulted in four, internally consistent, qualitative narratives of the global social, economic, technological, and political future and, in particular, of what they would mean for the external surroundings of the small, open Norwegian economy and its climate strategy ahead.

The scenarios will be exploited in the remaining work of the research project SMART PATHS as a basis for quantitative global scenarios, which as a next step will be used to simulate how robust Norwegian climate strategies will be to variation in external impulses. Notwithstanding, the results from the workshop, summed up in this report, are useful in their own right for researchers and stakeholders studying the low-emission transformation. In a logical way, they span out a set of potential future worlds based on qualitatively different, equally plausible, outcomes of a few uncertain driving forces.

The explorative scenario approach was based on the Probabilistic Modified Trends methodology (Amer, 2013; van der Heijden, 2005; Stoknes and Hermansen, 2004). It consists of three main working stages: (i) identifying driving forces for global changes ahead, (ii) discussing and assessing their uncertainty and impact, and (iii) systemising the driving forces into a few selected scenarios.

During stage (i) around 60 proposed driving forces were collected, clustered and selected by the participants into 11 distinct factors assessed as the most significant and decisive. These included the strictness of a global climate treaty and of EU’s policies, the development of different technologies, the incidence of extreme weather events, energy demand, norms and preferences and the role of cities as political agents.

Stage (ii) of assessing the drivers was performed in groups of 3-4 persons. The work involved judging how the driver was expected to develop and the degree of certainty of the outcome. The drivers with a low uncertainty are assumed to affect any future. The drivers with a high uncertainty and high impact, however, are considered critical or key drivers. They can take the future in very different directions. The assessment ranking resulted in these three drivers being critical, with fairly equal impact and uncertainty: the strictness of a global climate treaty, oil demand and norms and preferences. Their internal correlation implies that four scenarios materialise.

The last step (iii) of the workshop was to “visit” these four scenarios, and describe the demographic, economic, political and technological aspects of these possible futures over time. The workshop described the following scenarios: Scenario A (SPLIT!) is characterised by a still sustained high demand for oil and other fossil fuels in the less developed world, while rapid evolvement of green norms and preferences takes place in the developed part of the world, including Norway. This is facilitated by compliant and ambitious treaties among the richer countries. The clue is that we get a split world with increasing tension between the regions.

Scenario B (CLEAN!) resembles many of the existing scenario analyses of a successful transformation to a 2˚C world. It shows the coincidence of a rapid global shift to green norms and preferences, significantly lower oil demand, and a compliant and ambitious climate agreement. Coordinated efforts worldwide alleviate the transformation process for Norway. Scenario C (DARK!) has the opposite characteristics. National security and near-term interests split the world, increase internal conflicts and result in severe climate change and expensive climate policies. Last, the occurrence of low oil demand despite only slow and insignificant changes in norms and preferences constitutes Scenario D (RICH!). The reduction of fossil fuels use is driven by renewable energy technologies breaking though and become highly competitive. The prosperity of the world is high, but unevenly distributed. The temperature rise is moderate.


Abstract in Norwegian:

Vesentlige og tenkelige framtider - Globale betingelser for norsk klimapolitikk

Sammendrag:

Rapporten beskriver prosessen og resultatene fra et todagers arbeidsmøte i juni 2017 med 18 forskere og eksperter fra prosjektet SMART PATHS. Formålet var å spenne ut noen alternative scenarioer for verdens utvikling. Spørsmålet scenarioene er ment å svare på er hvilke fremtidige eksterne drivere som vil ha særlig innvirkning på hvordan utformingen og utfallet av Norges klimapolitikk blir i perioden 2020-2050. Arbeidet resulterte i fire internt konsistente fortellinger om fremtidens globale utvikling, beskrevet ved deres sosiale, økonomiske, teknologiske og politiske trekk, samt hvordan dette kan tenkes å virke inn på Norges klimastrategi.

Scenarioene vil bli benyttet i det videre arbeidet innenfor forskningsprosjektet SMART PATHS som grunnlag for å kvantifisere globale scenarioer. Scenarioene vil så brukes til å simulere hvor robuste ulike klimastrategier for Norge vil være under alternative antakelser om den globale utviklingen. Resultatene fra det kvalitative scenarioarbeidet som rapporteres her, har også nytte i kraft av seg selv. Til sammen representerer de en logisk sammenstilling av mulige utfall for viktige og usikre drivkrefter. Både forskere og andre eksperter som arbeider med omstillingen mot lavutslippssamfunnet, vil ha nytte av slike konsistente beskrivelser av mulige framtider.

Den eksplorative scenariotilnærmingen som ble benyttet er basert på metoden Probabilistic Modified Trends (Amer, 2013; van der Heijden, 2005; Stoknes and Hermansen, 2004). Den består av tre arbeidstrinn: (i) identifisering av drivkrefter for den globale utviklingen fremover, (ii) diskusjon og vurdering av deres påvirkning og usikkerhet og (iii) strukturer av drivkreftene i noen få scenarioer.

Under trinn (i) ble rundt 60 drivkrefter foreslått, samlet i hovedgrupper og sorter etter signifikans. De 11 mest betydningsfulle ble plukket ut. De inkluderte styrken på internasjonale klimaavtaler og på Europas klimapolitikk, teknologiske utviklingstrekk, forekomsten av ekstreme værforhold, energipriser, normer og preferanser, samt rollen til byer som politiske aktører.

Vurderingen av driverne i trinn (ii) ble utført i grupper på tre til fire personer. Hensikten med denne vurderingen var å undersøke hvor sterke drivkreftene var og hvor sikkert de ville slå til. Mens de mest sikre ble benyttet som fellestrekk for alle scenarioene, var rollen til de mest usikre å skille scenarioene fra hverandre. Disse vil kunne ta verden i helt ulike retninger. Vurderingen identifiserte tre drivkrefter som de mest usikre: Styrken på en global klimaavtale, oljeetterspørsel og utviklingen av normer og preferanser.

Da gruppen tok hensyn til korrelasjonene mellom drivkreftene, endte den opp med fire scenarioer. Det siste trinnet av arbeidet (iii) var å beskrive scenarioenes ulike aspekter over tid, både demografiske, økonomiske, politiske og teknologiske. Scenario A (SPLIT!) beskriver en framtid der det fortsatt opprettholdes en høy etterspørsel etter olje og andre fossile brensler i den minst utviklede del av verden, mens det i de rikere landene, derunder Norge, skjer en rask endring mot grønne normer og preferanser. Det siste støttes opp av at landene inngår forpliktende og ambisiøse klimaavtaler seg imellom. Poenget er altså at verden følger to parallelle, motstridende spor. Spenningen øker mellom regionene.

Scenario B (CLEAN!) ligner mange allerede foreliggende scenarioanalyser av hvordan verden når togradersmålet. Her faller tre gjensidig forsterkende utviklingstrekk sammen: Et raskt globalt skifte mot grønne normer og preferanser, betydelig lavere oljeetterspørsel og forpliktende, ambisiøse internasjonale klimasamarbeid. Koordinert satsing mellom verdens land letter omstillingsprosessen i Norge.

Scenario C (DARK!) har de motsatte trekkene, noe som vanskeliggjør klimaarbeidet. Nasjonal sikkerhet og kortsiktige interesser blir viktigst og fører til internasjonale konflikter og dyr klimapolitikk.

Det siste scenarioet D (RICH!) kjennetegnes av lav oljeetterspørsel, men samtidig trege og små endringer mot grønnere normer og preferanser. Forklaringen på redusert bruk av fossile brensler er at fornybare energiteknologier får robuste gjennombrudd og blir konkurransedyktige i store deler av verden. Velstanden blir høy i dette scenarioet, selv om store ulikheter består. Oppvarmingen av kloden blir moderat.

Published Dec. 8, 2017 2:35 PM - Last modified Feb. 1, 2018 4:30 PM