Husholdningenes transport og miljøpolitikk - Modellering og virkemidler

Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

SNoW-No modellen (Statistics Norway World Model), en anvendt generell likevektsmodell for norsk økonomi som er utviklet av Statistisk Sentralbyrå. Formålet til denne modellen er å beskrive langsiktige økonomiske framskrivninger av norsk økonomi for å kunne analysere effekten energi- og miljøpolitikk.

Et delmål for modellen har vært å utvikle en ny simuleringsmodell for norske husholdningers forbrukeratferd med fokus på valg av transporttjenester. Fokuset i oppgaven ligger derfor på å utvikle en konsummodell som kan inngå i SNoW-No modellen. Dette arbeidet innebærer å modellere husholdningenes etterspørsel etter alle varer og tjenester med en dekomponering av transporttjenester.

I arbeidet mitt  med å utvikle  en ny modell har jeg vurdert alternative  modelleringer av husholdningenes transport. Den valgte modellspesifikasjonen  modellerer  valg  mellom moderne bilteknologier, kollektivtransport, i tillegg til sykkel, og inneholder et skille mellom lokal- og fjerntransport, bytransport og transport i spredtbygde strøk. Konkret vil det derfor være mulig å analysere effekten av miljøtiltak på lokal luftkvalitet og klimagassutslipp i én og samme modell.

Modellen har jeg programmert i Excel og består av ulike regneark med modellens rekursive ligningssystem. Konsumsystemet i modellen er basert på standard konsumentteori, separabilitet og CES-nyttefunksjoner (Constant Elasticities  of   Substitution). Parameterverdiene har jeg kalibrert mot nasjonalregnskapsdata og tidligere studier om priselastisiteter. For å kvantifisere utslippseffekter har jeg brukt ulike utslippsintensiteter for forskjellige typer klimagassutslipp, samt lokale utslipp fra husholdningenes transport.

Det ferdig kalibrerte modellen brukes til å simulere etterspørselseffekter av ulike miljøpolitiske tiltak for å kartlegge potensiale for å redusere miljøkostnaden fra husholdningenes transport. De numeriske beregningene demonstrerer at det er mulig å vri konsumsammensetningene av husholdningenes transport i en mer miljøeffektiv retning ved bruk av miljøpolitiske tiltak. De ulike prissimuleringene illustrerer også at det kan oppstå motstridene miljøeffekter mellom klimahensyn og prioriteringer om god luftkvalitet i byene.

Published July 19, 2017 9:12 AM - Last modified Nov. 29, 2017 10:13 AM