DISCOUNTING DISENTANGLED

Abstract:

The economic values of investing in long-term public projects are highly sensitive to the social discount rate (SDR). We surveyed over 200 experts to disentangle disagreement on the SDR into its component parts, including pure time preference, the wealth e ect and return to capital. We show that only a minority of responses conform to the simple Ramsey Rule, a widely-used theoretical discounting framework. Yet despite disagreement on discounting procedures and point values for the SDR, we obtain a surprising degree of consensus among experts, with more than three-quarters nding the median SDR of 2 percent acceptable.


Abstract in Norwegian:

Kalkulasjonsrenta

Sammendrag:

Den økonomiske verdien av å investere i langsiktige offentlege prosjekt er svært sensitiv til talfestinga av kalkulasjonsrenta. Vi spør meir enn 200 ekspertar med mål om å knytte usemje om talfesting av kalkulasjonsrenta til ulike teoretiske motvasjonar for korleis å gjere dette. Desse inkluderer nyttediskonteringsraten, velstandseffekten og avkastinga til kapital. Vi viser at berre eit fåtal ekspertar gir anbefalingar som samsvarar med den enkle Ramsey-regelen, eit ofte nytta teoretisk rammeverk for diskontering. Vidare er usemja knytt til prosedyrar for diskontering og talfesting av kalkulasjonsrenta stor. Likevel finn vi overraskande stor semje mellom ekspertar: Meir enn tre av fire synest median-anbefalinga på 2 prosent er akseptabel.

Published June 28, 2017 2:25 PM