Supply versus demand-side policies in the presence of carbon leakage and the green paradox

Abstract:

The starting point of this paper is a climate coalition which seeks to reduce global emissions. It is well known from the literature on (spatial) carbon leakage that the climate effect of unilateral measures may be partly offset by the actions of the free-riders. Furthermore, from the literature on the green paradox, we know that stringent demand-side policies in the future may increase present emissions. The novelty of this paper is that we also explore how the coalition’s future policies regarding own fossil fuel production (supply-side policies) affect the present emissions from the free-riders. In particular, we find that a credible announcement of future unilateral supply-side policies reduces early foreign emissions. We derive the optimal combination of consumer taxes and producer taxes when both spatial and intertemporal leakages from the free-riders are taken into account. We show that the tax shares generally differ over time, and that a declining present value of the social cost of carbon over time supports a time path where the consumer tax’s share of the total carbon tax also declines over time. We illustrate our findings with a numerical model for the global fossil fuel markets, considering European unilateral carbon policies.


Abstract in Norwegian:

Tilbuds- kontra etterspørselssidetiltak i klimapolitikken: karbonlekkasje og det grønne paradoks

Sammendrag:

Utgangspunktet for denne studien er en klimakoalisjon som samarbeider om å redusere de globale utslippene. Det er vel kjent fra litteraturen om (geografisk) karbonlekkasje at klimaeffekten av ensidige tiltak kan bli delvis motvirket av responsen fra land som står utenfor koalisjonen («gratispassasjerene»). Vi vet også fra litteraturen om «det grønne paradokset» at stigende karbonavgifter over tid kan øke dagens produksjon av fossil energi, og derigjennom utslipp. Vårt bidrag til litteraturen er at vi undersøker hvordan koalisjonens fremtidige klimapolitikk rettet mot deres egen produksjon av fossil energi påvirker dagens utslipp fra gratispassasjerene. Spesielt finner vi at en troverdig plan for framtidig tilbudssidepolitikk reduserer dagens utslipp fra gratispassasjerene. Vi finner den optimale kombinasjonen av avgifter på konsum og produksjon når det tas hensyn til både geografisk og intertemporal lekkasje fra gratispassasjerene. Vi viser at, på ethvert tidspunkt, skal summen av konsumentavgift og produsentavgift være lik den marginale skaden av utslipp. Andelen konsumentavgift/produsentavgift av den totale avgiften vil imidlertid variere over tid. Den vil avhenge av miljøskaden, geografisk lekkasje, intertemporal lekkasje, og netto importkostander fra fossil energi. For eksempel vil en nedgang i nåverdien av den marginale miljøskaden over tid støtte en avgiftsbane der også konsumentavgiftens andel av den totale avgiften faller over tid. Vi illustrerer våre analytiske resultater med en numerisk modell av de globale fossile energimarkedene, der vi vurderer virkningene av en ensidig europeisk klimapolitikk.

Published June 27, 2017 12:03 PM - Last modified June 28, 2017 11:42 AM