Kommersielle nettinvesteringer - Løsningen på behovet for økte investeringer i overføringsnettet?

Abstract in Norwegian

Sammendrag:

Nettvirksomhet har egenskaper som et naturlig monopol, og har derfor ingen incitamenter til å utvide kapasiteten for å fjerne flaskehalser siden dette vil redusere inntektene fra den inframarginale kapasiteten. For å få nettselskapene til å investere i overføringskapasitet, motivert av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, blir de regulert, men å designe optimal regulering er vanskelig. Ifølge litteraturen kan kommersielle nettinvesteringer være et alternativ til regulerte nettselskaper for å oppnå en mer effektiv utbygging av overføringsnett, men ikke i alle tilfeller. Det er mulig å lage et skille mellom kommersielle og regulerte nettinvesteringer, basert på omstendigheter som har betydning for hvordan nettvirksomhetens egenskaper som naturlig monopol påvirker prissignalene. Skillet begrenser kommersielle investeringer til å gjelde der hvor (i) det eksisterer gode prissignal, (ii) kapasiteten på investeringen er så liten relativt til markedet at effekten den har på kraftprisene er liten, (iii) at kapasiteten er over 750 MW, (iv) at den ikke er i et masket nett eller at flyten er kontrollerbar. Jeg drøfter muligheten for kommersielle investeringer i to ulike case som er representative for dette skillet, og hvorvidt kommersielle investeringer effektiv kan bidra til å øke investeringene i kraftnettet. Resultatene fra disse casene støtter opp under litteraturen. Kommersielle investeringer kan være effektive dersom forutsetningene for investeringen oppfyller punkt (i)-(iv). I casen hvor forutsetningene ikke oppfyller punkt (i)-(iv), er kommersielle investeringer heller ikke effektive.

Published June 27, 2017 11:18 AM - Last modified July 26, 2017 8:17 AM