The dynamics of linking permit markets

Abstract:

We present a novel benet of linking emission permit markets. We consider a dynamic setting, and let the countries issue permits non-cooperatively. With exogenous technology levels, there are only gains from permit trade if countries are dierent. With endogenous technology, however, we show that there are gains from trade even if countries are identical. In this case, linking the permit markets of dierent countries will turn permit issuance into intertemporal strategic complements: if one country issues fewer permits today, other countries will respond by issuing fewer permits in the future. This happens because issuing fewer permits today increases current investments in green energy capacity in all permit market countries, and countries with a higher green energy capacity will respond by issuing fewer permits in the future. Hence, each country faces incentives to withhold emission permits. Even though countries cannot commit to reducing their own emissions, or punish other countries that do not, the outcome is reduced emissions, higher investments, and increased welfare, compared to a benchmark with only domestic permit trade. The more frequently participating countries reset their caps, the higher the gain from linking permit markets.


Abstract in Norwegian:

Dynamikk ved sammenkobling av kvotemarkeder

Sammendrag:

Denne artikkelen fokuserer på hvordan effekten av kvotesamarbeid som det vi har i Europa påvirkes av at kvotetaket endres over tid. Utgangspunktet er at hvert enkelt land får utdelt nok kvoter til at landet ønsker å ta del i samarbeidet, og at ingen land kan tvinges til å delta. Også innstramminger i kvotetaket må i praksis godtas av hvert enkelt land. Dermed er det viktig å forstå hva som avgjør hvilket kvotetak hvert enkelt land vil gå med på, og hvordan dette endrer seg over tid.

I de fleste land produseres det i større eller mindre grad fornybar energi, og det er typisk for denne typen produksjon at det kreves store investeringer i produksjonskapasitet, og at produksjonskapasiteten så kan brukes i lang tid. Slike investeringer vil være mer lønnsomme dersom prisen på utslippskvoter er høy, og dermed vil innstramminger i dagens kvotetak påvirke den fremtidige kapasiteten for produksjon av fornybar energi.

Hovedfunnet i artikkelen er at  kvotesamarbeid kan bidra til store utslippskutt, dersom taket endres hyppig. Årsaken til dette er at hvert enkelt land gjennom samarbeidet kan påvirke andre land til å godta et strammere kvotetak i fremtiden, dersom de selv går med på dette i dag. Et strammere kvotetak i dag gir en høyere pris på dagens utslippskvoter, og dette fører til økte investeringer i produksjonskapasitet for fornybar energi i hele kvotesamarbeidet. Når kvotetaket neste gang skal reforhandles har dermed hvert enkelt land tilgang til mer og billigere fornybar energi, og vil gå med på ytterligere innstramminger.

Published June 27, 2017 11:13 AM - Last modified July 26, 2017 8:17 AM