On the rationale for directing R&D to zero emission technologies

Abstract:

Are there reasons to support innovation on 'clean' technologies more than on 'dirty' technologies? We inquire into this question, introducing two novelties in the modelling framework of the recent literature on this topic: We allow innovation profits to survive longer than one period, and introduce decreasing returns to R&D at any point in time.

At first glance, both aspects should make targeted R&D support less crucial. That is, innovations that not only give instantaneous profits imply that future environmental policies can redirect research today, and decreasing returns induce R&D to take place in both clean and dirty sectors.

Surprisingly, we find that governments should nonetheless support clean R&D more than dirty R&D. Dealing with a major environmental problem effectively requires R&D effort to shift to the clean technology. However, when a majority of researchers work with clean technology, both productivity spillovers and the future risk of being replaced increase. Consequently, the wedge between the private and the social value of an innovation is larger for clean technologies than for dirty technologies along the transition path.


Abstract in Norwegian:

Grunner for å styre FoU mot nullutslippsteknologi

Sammendrag:

Bør forskning på miljøvennlige teknologier støttes mer enn forskning på miljøfiendtlige teknologier, eller bør støtten til FoU være teknologinøytral? I denne artikkelen studerer vi dette spørsmålet ved å bygge videre på nyere forskning rundt dette temaet, ikke minst arbeidet til Acemoglu, Aghion, Bursztyn og Hemous (AABH) som ble publisert i American Economic Review i 2012. AABH konkluderer at målrettet støtte til miljøvennlig FoU er et veldig viktig supplement til optimal miljøpolitikk.


I motsetning til AABH legger vi til grunn at nye innovasjoner kan gi profitt til oppfinneren i mange år. I tillegg antar vi at det er avtakende utbytte av FoU på kort sikt. Ved første øyekast ville man tro at dette skulle gjøre målrettet støtte til miljøvennlig FoU mindre essensielt enn i studien til AABH, gitt at miljøpolitikken er optimalt og langsiktig bestemt, ettersom framtidig miljøpolitikk i større grad vil være med og påvirke dagens FoU-innsats.


Vi finner imidlertid at målrettet støtte til miljøvennlig FoU er viktig også i vår analyse, sammen med en skatt på utslipp. Alvorlige og langsiktige miljøproblemer krever at FoU-innsatsen flyttes over til miljøvennlige teknologier. Forskjellen mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk nytte av innovasjoner er større for miljøvennlige teknologier i en overgangsfase der teknologiene har stor kunnskaps- og produktivitetsvekst. Dette medfører at det er optimalt for myndighetene med målrettet støtte til slike teknologier.

Published June 26, 2017 8:15 AM - Last modified July 26, 2017 8:19 AM