Fuel efficiency improvements – feedback mechanisms and distributional effects in the oil market

Abstract:

We study the interactions between fuel efficiency improvements in the transport sector and the oil market, where the efficiency improvements are policy-induced in certain regions of the world. We are especially interested in feedback mechanisms of fuel efficiency such as the rebound effect, carbon leakages and the “green paradox”, but also the distributional effects via oil price changes for different regions, sectors and oil producers. An intertemporal numerical model of the international oil market is introduced, where OPEC-Core producers have market power. We find that the rebound effect has a noticeable effect on the transport sector, but also on other sectors through lower oil prices in the regions that introduce the policy. There is a small  green paradox effect in the sence that oil consumption increases initially when the fuel efficiency measures are gradually implemented. Finally, there will be significant carbon leakages if the policy is not implemented in all regions, with leakage rates of 35 per cent or higher. Non-OPEC producers will suffer more than OPEC producers by fuel efficiency policies due to high production costs.


Abstract in Norwegian:

Virkninger av brenselseffektivisering på oljemarkedet

Sammendrag:

I dette arbeidet studerer vi sammenhengen mellom brenselseffektivisering i transportsektoren og oljemarkedet. Vi antar at noen regioner i verden innfører brenselseffektivisering som en del av sin energi- og klimapolitikk. Spesielt er vi interessert i å studere om dette gir såkalte «feedback-mekanismer» på andre deler av økonomien og på andre regioner. Disse mekanismene er tilbakevirkningseffekter (rebound-effekter), karbonlekkasjer og "det grønne paradoks", dvs. at forbruket av fossile brensler øker som følge av grønn politikk. I tillegg studerer vi fordelingsvirkninger av oljeprisendringer for ulike regioner, sektorer og produsenter. I analysene benytter vi en intertemporal numerisk modell for det internasjonale oljemarkedet, der en kjerne av OPEC-produsenter har markedsmakt. Vi finner at lavere oljepris fører til relativt sterke tilbakevirkningseffekter i transportsektoren, men også til en viss grad i andre sektorer i de regionene hvor effektiviseringspolitikken blir innført. Resultatene gir en svak støtte til «det grønne paradoks», siden oljeforbruket øker initialt ettersom effektiviseringstiltakene gradvis blir innført over tid. Det blir også betydelige karbonlekkasjer hvis tiltakene ikke blir innført i alle regioner, med lekkasjer på 35 prosent og høyere. Resultatene viser at produsentene utenfor OPEC vill tape mer enn OPEC-produsentene på drivstoffeffektivisering fordi de har høyere produksjonskostnader.

Published June 23, 2017 1:01 PM - Last modified July 26, 2017 8:20 AM