Revisiting household energy rebound: perspectives from a multidisciplinary study

Abstract:

In this article, economists and anthropologists study the perplexing case of Norwegian households’ heat pump ownership. The heat pump is a technology that theoretically should reduce electricity consumption by up to 25% compared with conventional electric heating, but, as we show, when taken into use results in little or no change in electricity consumption. We use a quantitatively based econometric analysis combined with qualitative interviews and observations with heat pump owners to explain this rebound effect in electricity consumption. The economic study quantifies effects of heat pump ownership on the consumption of all energy sources. We find that, on average, households with
a heat pump use approximately the same amount of electricity as households without a heat pump. The interviews and observations help us to identify the reasons behind the rebound in electricity use, the most important of which are related to increases in the amounts of heating time and space.


Abstract in Norwegian:

Tilbakevirkningseffekter i husholdningenes energiforbruk: Perspektiver fra en tverrfaglig studie

Sammendrag:

I denne artikkelen studerer økonomer og antropologer bruk av varmepumpe i norske husholdninger. Som følge av en betydelig høyere virkningsgrad enn tradisjonell elektrisk oppvarming skulle varmepumpeteknologien teoretisk sett redusert elektrisitetsforbruket, men, som vi viser i artikkelen; når varmepumper blir tatt i bruk skjer det ingen endring i elektrisitetsforbruket selv om totalt energiforbruk går noe ned.

Målsettingen med artikkelen er å forklare disse resultatene ved hjelp av to koordinerte studier; en kvalitativ antropologisk studie basert på dybdeintervjuer, og en kvantitativ mikroøkonometrisk studie basert på informasjon fra Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelse for 2009 og informasjon om strømforbruk fra husholdningenes nettselskap. Resultatene fra disse to studiene utfyller hverandre. Den økonomiske studien kvantifiserer effektene av varmepumpeeierskap på forbruk av ulike energibærere, mens den kvalitative studien er med på å belyse hva som skjer av atferdsendringer i husholdninger som har skaffet seg varmepumpe.

Vi finner at noen husholdninger bruker mindre elektrisitet, mens andre bruker mer elektrisitet etter investeringen i varmepumpe. I den kvantitative studien finner vi at i gjennomsnitt bruker husholdninger med varmepumpe om lag like mye elektrisitet som husholdninger uten varmepumpe. Samtidig bruker de mindre ved og fyringsoljer i oppvarmingen, og de holder en høyere gjennomsnittlig innetemperatur, spesielt på kalde vintermorgener. Den kvalitative studien bekrefter disse funnene i tillegg til å identifisere ytterligere årsaker til de store tilbakevirkningseffektene i elektrisitetsforbruket. Den finner, som i den økonometriske studien, at husholdningene bruker mindre ved og fyringsoljer etter at de skaffet seg varmepumpe, og de holder en jevnere innetemperatur over døgnet. En hovedgrunn til det siste er at de ikke senker temperaturen om natten i samme utstrekning som før de skaffet seg varmepumpe. De varmer også opp et større areal enn før, ved at de åpner opp dører og varmer opp deler av huset som tidligere har stått kaldt.

 Vi konkluderer med at norske husholdninger har tatt ut energisparepotensialet som ligger i en varmepumpe til økt komfort, både med hensyn til økt innetemperatur, mindre energisparing og redusert forbruk av mer arbeidskrevende energibærere som ved og fyringsoljer.

Published June 21, 2017 9:38 AM - Last modified July 26, 2017 8:22 AM