Using trust games to predict tree planting in Malawi

Abstract:

Risk aversion may explain the low number of first-mover investments in the trust game. We investigated this proposition by relating trust game behaviour of Malawian small-scale farmers to their tree-planting behaviour. Trees reduce the negative consequences of erosion shocks and diversify income possibilities. Hence, planting trees insures farmers against bad years. We found that farmers who invested less in the trust game, i.e., were more risk averse, were more likely to plant trees. Controlling for the social
components of trust game investments did not alter this result. We concluded that the degree of risk aversion was a substantial element in the decision to plant trees among these farmers.


Abstract in Norwegian:

Tillitsspill, risikoaversjon og treplanting i Malawi

Sammendrag:

I denne studien analyserer vi treplanting blant 109 bønder fra 18 landsbyer i Malawi. Treplanting på jordbruksland er viktig som et risiko-reduserende tiltak i disse områdene, som svært utsatt for jorderosjon. Kraftige regnskyll, oversvømmelser og sterk vind kan ødelegge avlinger og vaske vekk jord. Trær som plantes på jordene, spesielt langs jordegrensene, reduserer risikoen under slike kraftige værfenomen. Trær vil imidlertid også konkurrere med med mer profitable avlinger om næring og plass, og treplanting til derfor også medføre en kostnad. Det er derfor de mer risikoaverse bøndene som bør være mest villige til å plante trær.

Vi undersøker hvorvidt det er en sammenheng mellom risikoaversjon og treplanting ved å bruke et mål på risikoaversjon fra et økonomisk eksperiment, kalt et tillitsspill. I et tilllitsspill deles deltagere opp i par, uten å kjenne identiteten til sin medspiller. Den ene spilleren får deretter utdelt 80 kwacha (den Malawiske myntenheten) og kan velge å gi noe av denne summen videre til sin medspiller. Det som blir gitt til medspilleren blir tredoblet. Medspilleren får deretter velge hvor mye av denne summen han eller hun vil gi tilbake til den første spilleren. Andelen den første spilleren velger å gi videre til sin anonyme medspiller brukes ofte som mål på generell tillit til andre mennesker. Den første spilleren må ha tillit til at den andre spilleren skal gi noe av fortjenesten tilbake. Men bidraget kan også sees på som en usikker investering, som kan gi stor eller ingen avkastning, og dermed er den første spillerens bidrag også et mål på vilje til å ta risiko. Ved å kontrollere for sosiale komponentene av dette målet får vi et renere mål på risikoaversjon.

Resultatene fra den empiriske analysen viser at de mer risikoaverse bøndene har signifikant høyere sannnsynlighet for å ha plantet trær.  En økning på 20 kwacha i spillinvesteringer henger sammen med en 29% reduksjon av sannsynligheten for å ha plantet trær. Risikoaversjon ser altså ut til å være en viktig faktor for treplanting blant disse bøndene. Vi finner også at bønder som eier jorden selv har dobbel så høy sannsynlighet for å ha plantet trær. Dette støtter opp under eksisterende teorier om sammenhengen mellom selveie og investeringer.

Published June 21, 2017 9:35 AM - Last modified July 26, 2017 8:22 AM