Mot et grønnere Europa: Virkninger av EUs klimapolitikk for 2030

 

Abstract in Norwegian:

Sammendrag:

Denne artikkelen benytter den numeriske likevektsmodellen LIBEMOD til å analysere effekter av EUs klimamål for 2030: Hvordan påvirker denne politikken investeringer i energisektoren, produksjon av energi, handel med energi og konsum av energi? Vil denne politikken gi en fornybarandel på minst 27 prosent, eller må EU innføre særskilte tiltak for å nå fornybarmålet på 27 prosent?

Resultatene fra LIBEMOD tilsier at det trengs en relativ moderat CO2-avgift i ETS sektoren (35 euro per tonn CO2) for å sikre at denne sektorens utslippsmål for 2030 realiseres. Modellkjøringen antyder også at uten nasjonale støtteordninger for fornybar energi vil EUs klimamål for 2030 medføre en fornybarandel i sluttkonsumet av energi rett under det vedtatte 27-prosent målet. Behovet for en særskilt fornybarpolitikk (for å nå EUs fornybarmålsetting) er derfor begrenset. Endelig antyr modellkjøringene at fornybarandelen i kraftkonsumet  kan bli rundt 60 prosent.

Artikkelen bruker også modellene LIBEMOD og Samkjøringsmodellen - en partiell modell for kraftmarkeder - til å undersøke konsekvensene for kraftmarkedet av EUs klimapolitikk for 2030.

For Samkjøringsmodellen skilles det mellom to tilfeller: bruk av de samme kapasitetene for kraftverk (i 2030) som i LIBEMOD (tilfelle 1) og kapasiteter som bestemmes i Samkjøringsmodellen ut fra lønnsomhet beregnet i denne modellen. Vi finner at i tilfelle 1 blir årsproduksjon, handel og medianpriser ganske like i de to modellene. I Samkjøringsmodellen blir det imidlertid en del tilfeller av ekstrempriser (pga. rasjonering) og nullpriser (pga. overskuddstilbud fra fornybar kraft). Dette skyldes finere tidsoppløsning og dermed større variabilitet for vind- og solkraft.

Når kapasiteten som brukes i Samkjøringsmodellen bestemmes ut fra lønnsomhet i denne modellen (tilfelle 2), blir gjennomsnittsprisen i de to modellene nesten like. I Samkjøringsmodellen blir det ikke flere investeringer i vind- og solkraft enn det som allerede er vedtatt utbygd frem til 2020. På den annen side blir det mer vedlikehold og investeringer i termiske kraftverk; disse teknologiene kan brukes under ugunstige værforhold. Fornybarandelen opprettholdes pga. økt biokraftproduksjon.

Published June 21, 2017 9:29 AM - Last modified July 26, 2017 8:23 AM