Output-based rebating of carbon taxes in the neighbor’s backyard Competitiveness, leakage and welfare

Abstract:

We investigate how carbon taxes combined with output-based rebating (OBR) in an open economy perform in interaction with the carbon policies of a large neighboring trading partner. Analytical results suggest that whether the purpose of the OBR policy is to compensate firms for carbon tax burdens or to maximize welfare (accounting for global emission reductions), the second-best OBR rate should be positive in most cases. Further, it should fall with the introduction of carbon taxation in the neighboring country, particularly if the neighbor refrains from OBR. Numerical simulations for Canada with the US as the neighboring trading partner, indicates that the impact of US policies on the second-best OBR rate will depend crucially on the purpose of the domestic OBR policies. If the aim is to restore the competitiveness of domestic emission-intensive, trade exposed (EITE) firms at the same level as before the introduction of its own carbon taxation for a given US carbon policy, we find that the domestic optimal OBR rates are relatively insensitive to the foreign carbon policies. If the aim is to compensate the firms for actions taken by the US following a Canadian carbon tax, the necessary domestic OBR rates will be lower if also the US regulates its emissions, particularly if the US refrains from OBR. If the goal is rather to increase the efficiency of Canadian policies in an economy-wide sense by accounting for carbon leakage, the US policies have but a minor reducing impact on domestic optimal OBR rates.


Abstract in Norwegian:

Norsk overskrift

Sammendrag:

Vi analyserer hvor effektivt produksjonssubsidier (Output-Based Rebating, OBR) til spesielt utsatte sektorer kan kompensere for de negative effektene innenlandske karbonskatter har på konkurranseevne, karbonlekkasjer og velferd. Spesielt undersøker vi hvordan karbonpolitikken hos viktige handelspartnere virker inn på effektiviteten til den innenlandske OBR-politikken.

Vi utleder analytiske resultater i en global, partiell markedsmodell for energiintensiv, konkurranseutsatt industriproduksjon. Deretter undersøker vi ved hjelp av en numerisk global likevektsmodell hvilken betydning klimapolitikken til USA, som den viktige handelspartneren, har for OBR-politikken til Canada. Den numeriske modellen tar hensyn til flere effekter og mekanismer enn den analytiske.

Konsekvensene av viktige handelspartneres karbonpolitikk på OBR-politikken til et mindre land, vil avhenge av formålet med OBR-politikken. Dersom målet er å motvirke konkurranseevnefallet som følge av egen karbonpolitikk, finner vi at den nødvendige innenlandske OBR-raten i Canadas tilfelle er lite sensitiv for USAs karbonpolitikk. På den annen side, dersom formålet med OBR-politikken er å kompensere for totaleffekten av både nabolandets og egen politikk, vil innføring av karbonpolitikk i USA redusere behovet for drive egen OBR-politikk, særlig dersom USA avstår fra OBR-politikk.

Om formålet med den innenlandske OBR-politikken snarere er å maksimere den totale velferden for landet, vil myndighetene måtte veie kostnader og gevinster ved OBR-politikken opp mot hverandre. Den viktigste kostnaden vil normalt knytte seg til OBR-subsidiens prisvridende effekt i markedene for energiintensive, konkurranseutsatte varer. Den viktigste gevinsten for et lite land som ønsker å oppnå globale utslippsreduksjoner, vil være at karbonlekkasjene blir mindre. I tillegg kan det oppstå bytteforholdseffekter dersom landet er stort nok til å påvirke verdensmarkedsprisene. Disse vil normalt være negative siden eksportprisene faller som følge av OBR-politikk. De kan imidlertid bli positive, dersom landet er av en viss størrelse og importerer mye energiintensive varer som faller i pris. De teoretiske resultatene viser at den innenlandske OBR-raten vanligvis vil være positiv, men falle dersom nabolandet innfører karbonskatt og dermed får lavere utslippsintensitet. Dette finner vi også numerisk, men fallet er neglisjerbart. Velferdseffekter ser i det hele tatt ikke ut til å være et viktig hensyn i valget av OBR-politikk for Canada.

Published June 20, 2017 9:48 PM - Last modified July 26, 2017 8:28 AM